Bytom i Radzionków zrealizują projekty społeczne

 fot. arch. UM Bytom fot. arch. UM Bytom
Zarząd Województwa wybrał do dofinansowania czternaście projektów z zakresu rozwoju usług społecznych i zdrowotnych w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji (OSI

Głównym celem projektów ukierunkowanych na rozwój usług społecznych i zdrowotnych jest ułatwienie dostępu do niedrogich i trwałych usług wysokiej jakości, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. Zgodnie z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 świadczenia takie stanowią niezbędny warunek dla realizacji skutecznej i efektywnej integracji społecznej oraz ekonomicznej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem. 

Na realizację wybranych projektów przeznaczonych zostało ponad 30 mln zł. Dofinansowanie posłuży m.in. do utworzenia zespołu placówek opiekuńczo-wychowawczych, placówki wsparcia dziennego typu podwórkowego (Świetlica Środowiskowa – Rozbark dla Młodych) oraz placówek wsparcia dziennego przy Szkołach Podstawowych nr 3, 5 i 6 oraz przy KH ZHP Bytom. Ponadto środki wspomogą również poprawę dostępności usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem (prawie 930 tys. zł). Na rozwój usług terapeutycznych dla osób przewlekle psychicznie chorych przeznaczono 1,3 mln zł dofinansowania, a na prowadzenie programu z zakresu pedagogiki podwórkowej – Podwórka bez przemocy – 1,4 mln zł. Wsparcie trafi również do bytomskich harcerzy na działalność społeczną w ramach Bytomskiego Centrum Aktywności Społecznej (1,3 mln zł), natomiast ponad 2,3 mln zł – na realizację programu „Aktywny Senior”, którego autorem jest Fundacja Inicjatywa. 

„ Rewitalizacja miast, aby była skuteczna, wymaga oprócz inwestycji w infrastrukturę także działań na rzecz zmian w strukturze społecznej. Chodzi tutaj o stworzenie mechanizmów aktywizacji i wsparcia tych grup mieszkańców, na których niekorzystnie odbiła się transformacja przemysłu. Projekty Bytomia i Radzionkowa to przykład zaangażowania w rozwiązanie tego typu problemów społecznych” – powiedział marszałek Wojciech Saługa.  

Wszystkie projekty, które otrzymały dofinansowanie, wynikają z Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Bytom oraz z Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Radzionków. Znajdują się one w wykazie programów rewitalizacji na terenie województwa śląskiego

Wybrane projekty 

Do 27 lipca br. można składać projekty w kolejnym naborze z tego obszaru. Szczegóły konkursu.  


OSI to instrument w polityce przestrzennej oraz regionalnej państwa oraz województw. Środki w ramach OSI zostały podzielone w procesie konsultacji Ministra Rozwoju Regionalnego z marszałkami województw, z uwzględnieniem specyficznych potrzeb regionów, w tym w szczególności tych obszarów, na których występuje nagromadzenie problemów rozwojowych. W województwie śląskim OSI objęło Bytom i Radzionków jako miasta do rewitalizacji. Wymagają one specjalnego wsparcia z uwagi na kumulację negatywnych zjawisk społeczno-gospodarczych. Łączna wartość środków na ten cel wynosi ok. 124,7 mln euro.