Ekonomia społeczna ma przyszłość

Około 100 mln zł z unijnych funduszy zostało przeznaczone na wsparcie osób z problemami na rynku pracy – długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, bezdomnych czy uzależnionych

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego podpisano pięć z sześciu umów o dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie dotyczącym wsparcia ekonomii społecznej. Na realizację tych sześciu projektów przyznano z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 około 100 mln zł. Są to środki, które posłużą bezpośrednio na tworzenie nowych i wspieranie istniejących podmiotów ekonomii społecznej w naszym regionie.

Ich działalność, zgodnie z założonymi w projektach rezultatami, ma się przyczynić do utworzenia ok. 1,2 tys. miejsc pracy. W tej liczbie zatrudnienie mają znaleźć ponad 800 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

„Zadaniem Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej będzie praca w podwójnej roli – praca z osobami, którym trzeba i warto pomóc – stworzyć warunki do pracy, wyposażyć w narzędzia i możliwości, których im brakuje, a czasem przekonać, że potrafią. Z drugiej strony – promować tę ideę ekonomii społecznej przykładem własnych – czego oczywiście życzymy – samych najlepszych praktyk. Wartość umów, które dziś zostaną podpisane, to wspomniane ponad 80 mln złotych, ale trzeba podkreślić, iż działania, które będą dzięki tym środkom realizowane, przełożą się na konkretne rezultaty. Przede wszystkim powstanie ponad 1200 nowych miejsc pracy, a podmioty, którym powierzamy środki i zadania, uzyskały akredytację gwarantującą wysoką jakość realizowanych działań” – powiedziała podczas podpisania umów Małgorzata Ochęduszko- Ludwik, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) – certyfikowana przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej to instytucja zajmująca się przyzwaniem dotacji na tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych lub tworzenie nowych miejsc pracy w już istniejących, a także świadczeniem nieodpłatnych usług z różnych dziedzin, których celem jest wspieranie przedsiębiorstw społecznych poprzez konsultacje, specjalistyczne doradztwo, szkolenia, warsztaty oraz bieżąca opiekę nad otwieraną lub prowadzoną społeczną działalnością. Do przedsiębiorstw społecznych zalicza się m.in. spółdzielnie socjalne, zakłady aktywizacji zawodowej, spółki pożytku publicznego, non-profit lub te należące do organizacji pozarządowych, spółdzielnie pracy oraz organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą w różnej formie.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka

Linki do stron zewnętrznych
Wyniki naboru