Inauguracja działalności Śląskiej Rady ds. Sprawiedliwej Transformacji

 Rada ds. Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Rada ds. Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego. fot. Andrzej Grygiel / UMWS
Spotkanie z udziałem przedstawicieli samorządu regionalnego oraz samorządów gmin górniczych odbyło w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

- Kwestie związane z wydatkowaniem środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji stanowią już nie przedmiot dyskusji, co realizacji. Jesteśmy po spotkaniach z przedstawicielami strony związkowej, odbyło się także kolejne spotkanie z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej, Fransem Timmermansem i krok po kroku wskazujemy te obszary, gdzie pieniądze z FST będą lokowane, a przypomnę jest to kwota 2,2 mld euro. Nasza transformacja musi być w pewnym sensie „sprytna”, aby móc stworzyć nowe gałęzie i nowe przestrzenie w przemyśle, którego wspólnym mianownikiem mają być technologie przyjazne środowisku naturalnemu. Trzeba liczyć się z tym, że sektor górniczy w miarę upływu kolejnych lat będzie stopniowo zamykany, zaś związki zawodowe podpisały umowę społeczną, w której zgodziły się na realizację takiego właśnie scenariusza. Dlatego mając tę świadomość, musimy tworzyć zupełnie nowe branże. Ważnym aspektem jest rewitalizacja terenów pogórniczych i poprzemysłowych, które muszą dostać nowe życie. Tam zostaną w przyszłości stworzone nowe miejsca pracy. Województwo Śląskie wspólnie z Głównym Instytutem Górnictwa zakończyło dość ważny etap, trwający od 2019 roku, którym było inwentaryzacja tych terenów. Samych takich miejsc o stricte górniczym charakterze mamy w województwie 330, a poprzemysłowych 270. Status właścicielski tych terenów jest różny. Jako samorządowiec na pewno wolałbym, aby zostały one przekazane samorządom, niemniej jest to mapa bardzo czytelna dla inwestorów. Jakie będą to kierunki, czas pokaże. Inauguracja Śląskiej Rady ds. Sprawiedliwej Transformacji na pewno będzie swego rodzaju ciałem opiniodawczym i stanie się pomocna w wytyczaniu tychże kierunków i zamierzeń. Mamy w tej chwili sklasyfikowane 23 projekty skierowane do samorządów. I rozpoczynamy konkretne działania na rzecz naszej regionalnej ojczyzny – podkreślił na wstępie marszałek województwa Jakub Chełstowski, który jest także przewodniczącym Śląskiej Rady ds. Transformacji.

Obok marszałka województwa w jej skład liczącej ponad 60 osób rady wchodzą m.in.: wicemarszałek Anna Jedynak, Tomasz Bednarek, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach; Jonasz Drabek, dyrektor Departamentu Górnictwa i Hutnictwa (Ministerstwo Aktywów Państwowych); Mikołaj Korsak – Główny Specjalista w Wydziale Regionów w Procesie Transformacji (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej); Natalia Kwit, główny specjalista w Departamencie Funduszy Europejskich (Ministerstwo Klimatu i Środowiska); Anna Wilk, kierownik Oddziału w Wydziale Rozwoju i Współpracy Terytorialnej (Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach); wiceprezydent Bytomia Michał Bieda.

Podczas spotkania omawiano działania związane z uruchomieniem środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Dyskutowano także na temat realizacji projektów i inicjatyw związanych z procesem transformacji. Sporo miejsca zajęły kwestie związane ze zmianami legislacyjnymi związanymi z przejmowaniem mienia Spółki Restrukturyzacji Kopalń.

- Około 40 gmin pracuje już nad programem rewitalizacji terenów pogórniczych. Ale to nie są proste sprawy, bo te tereny na ogół do gmin nie należą. Dlatego już teraz trzeba otwarcie powiedzieć, że będzie problem z ich zagospodarowaniem W ustawie jest zapis, że właściciele mogą przekazywać je gminom na zasadzie darowizny pod warunkiem, że zostanie wskazany cel ich przekształcenia np. pod działalność gospodarczą. Tyle że niespecjalnie wpływa to na przyspieszenie procesu ich przekazywania. Ustawa jest, ale realizacji nie ma – zaakcentował w swoim wystąpieniu wiceprezydent Gliwic Mariusz Śpiewok, prezes zarządu Związku Subregionu Centralnego.

Podczas spotkania przedstawiono także propozycje zmian legislacyjnych usprawniających proces transformacji regionów górniczych proponowanych przez SGGP oraz samorządy lokalne podregionów górniczych Województwa Śląskiego.

Warto przypomnieć, że na początku maja Komisja Europejska uruchomiła kolejną inicjatywę w ramach Platformy Sprawiedliwej Transformacji, pn. JTPeers, której celem jest umożliwienie i zachęcenie do wymiany doświadczeń oraz dzielenia się wiedzą między praktykami, ekspertami i interesariuszami z terytoriów objętych Funduszem na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

Inicjatywa JTPeers jest dostępna dla terytoriów wysokoemisyjnych i węglowych ze wszystkich 27 krajów członkowskich Unii Europejskiej. Do korzystania z programu uprawnieni są interesariusze, którzy odgrywają kluczową rolę we wdrażaniu zobowiązań i priorytetów określonych w Terytorialnych Planach Sprawiedliwej Transformacji, w szczególności: lokalne, regionalne lub krajowe władze publiczne, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, organizacje pozarządowe, związki zawodowe lub podobne stowarzyszenia, agencje rozwoju, innowacji, energii, organizacje badawcze, uniwersytety, przedsiębiorstwa, MŚP lub powiązane stowarzyszenia. Nabór potrwa jeszcze do 31 maja.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Rada ds. Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Rada ds. Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Rada ds. Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Rada ds. Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Rada ds. Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Rada ds. Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Rada ds. Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Rada ds. Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Rada ds. Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Rada ds. Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Rada ds. Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego. fot. Andrzej Grygiel / UMWS