Konkurs na zieloną infrastrukturę

Warto wykorzystać zieleń do rozwoju gmin

Centrum UNEP/GRID-Warszawa (Global Resource Information Database – światowej bazy danych o zasobach Ziemi w ramach Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska – UNEP) ogłosiło konkurs na opracowanie lokalnych przedsięwzięć – studiów przypadku w zakresie kształtowania zielonej infrastruktury.

Najlepsze prace mogą liczyć na dofinansowanie realizacji zaplanowanych działań. Konkurs organizowany jest w ramach projektu LIFE pt. Green-Go! Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach, realizowanego przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa (w strukturze Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska).

Inicjatywa skierowana jest do gminnych jednostek samorządu terytorialnego, lokalnych grup działania (LGD), a także innych lokalnych organizacji z obszaru polskiej części Karpat, tj. 200 gmin położonych w południowej części województw: podkarpackiego, małopolskiego oraz śląskiego, objętych zasięgiem stosowania Konwencji Karpackiej. Głównym celem jest wspieranie współpracy i partnerstwa lokalnych podmiotów na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury, właściwego zarządzania przestrzenią oraz rozwoju lokalnego opartego na ochronie i zrównoważonym użytkowaniu kapitału naturalnego gmin karpackich.

Konkurs realizowany jest w okresie od 1 czerwca 2018 r. do 30 września 2019 r. Czas na przygotowanie i złożenie prac konkursowych wynosi 10 miesięcy od daty zgłoszenia. Udział w konkursie stwarza szansę nabycia praktycznych umiejętności oraz doskonalenia zdolności instytucjonalnych w zakresie planowania i realizacji inwestycji dotyczących zachowania i poprawy stanu zielonej infrastruktury w gminie, z korzyścią dla jej mieszkańców.

Organizator przewidział nagrody dla wszystkich uczestników konkursu, zaś dla pięciu najlepszych zespołów – dofinansowanie zaplanowanych w pracy konkursowej działań. W trakcie realizacji prac konkursowych można liczyć na merytoryczne oraz technologiczne wsparcie organizatora. Przewidziane formy wsparcia obejmują m.in. terenowe wizyty konsultacyjne, przydzielenie opiekuna zespołu projektowego, nieodpłatne przekazanie sprzętu służącego do mapowania zielonej infrastruktury, udostępnienie materiałów informacyjnych dot. zielonej infrastruktury itp.

Szczegółowe informacje na temat konkursu, w tym regulamin i formularz zgłoszeniowy, dostępne są na stronie internetowej projektu: www.zielonainfrastruktura.karpatylacza.pl/konkurs Zgłoszenie udziału w konkursie następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Zgłoszenia można nadsyłać w trybie ciągłym. Udział w konkursie nie wiąże się z podjęciem żadnych zobowiązań natury prawnej lub finansowej przez podmioty w nim uczestniczące.
tagi: