Miliony dla trzeciego sektora

fot. arch. UMWS Tomasz Żak fot. arch. UMWS Tomasz Żak
Ponad 18,7 mln zł trafiło do beneficjentów w ramach programu współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku

„Jako osoba wywodząca się z sektora pozarządowego cieszę się, że z roku na rok współpraca ze stowarzyszeniami układa się coraz lepiej. Te środki służą mieszkańcom, pozwalają na realizację interesujących przedsięwzięć i inicjatyw. Trzeci sektor odgrywa bardzo istotną rolę w rozwoju regionu, angażuje do działania, wspiera i pobudza mieszkańców do aktywności społecznej” - podkreśla marszałek Jakub Chełstowski.

W 2019 roku ogłoszono 27 otwartych konkursów ofert, w ramach których organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego złożyły 736 ofert. Zrealizowano 330 projektów, na łączną kwotę 18,2 mln zł. W porównaniu z 2018 rokiem wysokość środków finansowych przekazanych przez samorząd województwa na realizację zadań publicznych, w trybie otwartych konkursów ofert, przez podmioty trzeciego sektora, wzrosła o ponad milion złotych.

W formie zadań zleconych w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert (tzw. „małe granty”), dofinansowano z budżetu Województwa Śląskiego 87 projektów, na kwotę ponad 560 tys. zł. W porównaniu do 2018 roku środków było więcej o 294 tys. zł, co wskazuje na wzrost zaangażowania organizacji pozarządowych w realizację zadań publicznych o charakterze lokalnym i regionalnym.

Łącznie, na realizację zadań publicznych realizowanych w ramach otwartych konkursów ofert oraz „małych grantów”, Samorząd Województwa Śląskiego wydatkował w 2019 roku kwotę ponad 18,7 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do roku poprzedniego o blisko 1,4 mln zł.

Samorząd Województwa zawarł w 2019 roku 389 umów z podmiotami trzeciego sektora, w tym 330 umów dotyczyło realizacji zadań związanych ze wzmocnieniem społeczeństwa obywatelskiego.

Beneficjentami zadań publicznych zrealizowanych przez podmioty trzeciego sektora i finansowanych przez Samorząd Województwa Śląskiego było ponad 1,6 mln osób. Przedstawione dane nie obejmują osób, które były beneficjentami zadań dotyczących bezpieczeństwa publicznego, trudno bowiem określić liczbę osób przebywających na szlakach górskich, o których bezpieczeństwo dbają jednostki GOPR.

Co istotne w realizację zadań publicznych, zleconych w 2019 roku przez Samorząd Województwa Śląskiego, zaangażowanych było prawie 23 tys. osób (w tym wolontariusze).

Oprócz współpracy związanej z przekazywaniem środków finansowych na realizację zadań publicznych w drodze otwartych konkursów ofert i z pominięciem otwartych konkursów ofert, Samorząd Województwa podejmował szereg innych działań o charakterze finansowym i pozafinansowym.

Sejmik Województwa Śląskiego przyjął „Program współpracy samorządu województwa śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019” w październiku 2018 roku. Głównym celem programu było rozwijanie partnerstwa i wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji starań publicznych Samorządu Województwa. Cel realizowany był w formie współpracy finansowej i pozafinansowej. Jako zadanie priorytetowe wskazano wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego. Poza zadaniem priorytetowym Samorząd Województwa realizuje również inne zadania wynikające z aktualnych potrzeb mieszkańców i szczegółowych wojewódzkich programów resortowych. Współpraca o charakterze finansowym Samorządu Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie polegała przede wszystkim na zlecaniu realizacji zadań publicznych w formie ich powierzania lub wspierania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie oraz dofinansowanie ich realizacji.

Zlecanie zadań odbywało się w drodze otwartych konkursów ofert, ogłaszanych zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz na podstawie ustawy o zdrowiu publicznym.