Miliony złotych na staże i kursy

Główny cel: dostosowanie kształcenia w szkolnictwie zawodowym do potrzeb rynku pracy

Podpisano porozumienie o współpracy w zakresie wspólnego opracowania wniosku o dofinansowanie projektu regionalnego na lata 2019-2022 pod roboczą nazwą „Śląskie. Techno-Staże” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów.

Dokument podpisali: marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski oraz przedstawiciele Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA, Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach oraz Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.

„Problem dostosowania programu nauczania do wymogów rynku pracy jest mi dobrze znany. Jeszcze jako młody człowiek, w 2000 r. pracowałem na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i jednocześnie studiowałem. Ten projekt, który zaczynamy realizować wraz z naszymi partnerami, to właśnie odpowiedź na zapotrzebowania pracodawców. Wiemy, że z rękami do pracy jest w naszym kraju coraz trudniej. To duży problem dla gospodarki, któremu trzeba przeciwdziałać. A nie ma na to lepszych sposobów niż właśnie takie projekty” – stwierdził tuż przed podpisaniem porozumienia marszałek Jakub Chełstowski.

Celem projektu jest lepsze dostosowanie ofert edukacyjnych szkół o profilu zawodowym z regionu do kluczowych potrzeb gospodarki, poprzez wypracowanie i budowanie trwałych mechanizmów i sieci współpracy szkół z pracodawcami oraz zwiększenie dostępu uczniów do staży i praktyk zawodowych w województwie śląskim do 2022 roku.

Efektem realizacji projektu będzie wypracowanie i wdrożenie mechanizmów współpracy pomiędzy sektorem przedsiębiorców i obszarem szkolnictwa zawodowego, dotyczących zawodów i specjalizacji adekwatnych do oczekiwań uczniów i potrzeb pracodawców, które będą realną odpowiedzią na zdiagnozowane bariery.

Projekt ma być realizowany przez trzy lata (2019-2022). Jego budżet wynosi 20 mln zł.

Z projektu skorzystać mogą:

• uczniowie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe,

• młodociani pracownicy,

• szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe,

• nauczyciele zawodu i pracownicy pedagogiczni szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, instruktorzy praktycznej nauki zawodu,

• jednostki samorządu terytorialnego oraz inne organy prowadzące szkoły zawodowe,

Działania planowane w ramach projektu:

• organizacja staży i praktyk zawodowych dla uczniów szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe (techników oraz szkół branżowych) w ramach porozumień/współpracy pomiędzy partnerami oraz szkołami/organami prowadzącymi,

• organizacja dodatkowych kursów, szkoleń, zajęć dla uczniów,

• organizacja kursów i staży dla nauczycieli zawodu,

• organizacja szkoleń dla dyrektorów szkół/nauczycieli/managerów zawodu/doradców zawodowych mających na celu pobudzanie i rozwijanie inicjatywności oraz kompetencji w zakresie nawiązywania i rozwijania współpracy szkół lub placówek prowadzących kształcenie zawodowe z otoczeniem przedsiębiorców,

• zbudowanie sieci współpracy (partnerstw lokalnych pracodawców oraz szkół zawodowych),

• przeprowadzenie działań świadomościowych skierowanych do mieszkańców z terenu województwa śląskiego mających na celu promocję kształcenia zawodowego,

• powołanie Śląskiej Rady Edukacji Zawodowej – diagnoza i doradztwo dla szkół przy zastosowaniu Foresight.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka