Nowy program budowy infrastruktury drogowej

 fot. arch. UMWS Tomasz Żak fot. arch. UMWS Tomasz Żak
Zarząd Województwa Śląskiego przyjął program WID 2021+ obejmujący zadania, które zostaną zrealizowane na drogach wojewódzkich

Będą one współfinansowane przez jednostki samorządu terytorialnego. Nabór został już uruchomiony.

W ramach programu powstaną skrzyżowania, chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, zatoki autobusowe i sygnalizacje świetlne. Program może dotyczyć także zadań w obszarze przebudowa lub remont drogi, w przypadku, gdy wynika to z projektu budowlanego i jest niezbędny dla wykonania chodnika lub ciągu pieszo-rowerowego. Zgłoszeń do programu powinny dokonywać gminy i powiaty. Środki finansowe na realizację zadań pochodzić będą z ich budżetu, zabezpiecza je także województwo w ramach Wieloletnich Prognoz Finansowych. Inwestorem będzie gmina lub powiat, któremu województwo powierzy zadanie do prowadzenia na podstawie przygotowanego porozumienia. Gdyby jednak nie dysponowały one odpowiednim zapleczem technicznym do przeprowadzenia zadania, może ono zostać zrealizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Poziom finansowania programu WID 2021+ ze środków własnych Województwa Śląskiego w każdym roku określony zostanie w uchwałach w sprawie budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej. Minimalny udział gminy lub powiatu w przypadku zadań projektowych wynosi 100 procent. W przypadku budowy skrzyżowań 20 proc., chodników i ciągów pieszo-rowerowych 50 proc., zatok autobusowych 50 proc. i sygnalizacji świetlnych także 50 proc. Udział gminy lub powiatu w przypadku wspomnianej wyżej przebudowy lub remontu wynikającego z projektu wynosi 10 proc.

Wniosek powinien zawierać: zakres rzeczowy zadania (szczegółowa lokalizacja, w przypadku chodnika lub ciągu pieszo-rowerowego opis miejsca początkowego i końcowego wraz z długością odcinka), mapę sytuacyjno-poglądową obrazującą lokalizację zadania, informację z wstępnego rozeznania spraw związanych z własnością nieruchomości przewidzianych do zajęcia pod inwestycję i wstępne określenie trybu uzyskania zgody na realizację inwestycji (ZRID czy pozwolenie na budowę), planowany okres jego realizacji, prognozowane koszty brutto dla projektu, uwzględniające wytyczne opracowania dokumentacji umieszczone na stronie internetowej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach www.zdw.katowice.pl, oraz prognozowane koszty brutto dla robót budowlanych, wraz z planowanym podziałem kosztów na lata, oświadczenie o zamiarze zabezpieczenia w budżecie oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej, oświadczenie o podjęciu się prowadzenia zadania lub w przypadku zadań o znacznym stopniu złożoności, oświadczenie, że nie dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do prowadzenia zadania. Wnioski dotyczące zgłoszonych zadań, po dokonaniu oceny formalnej, zostaną przekazane do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, który oceni je merytorycznie.

Program dotyczy zadań planowanych do realizacji w cyklu do trzech lat, w uzasadnionych przypadkach, realizacja zadania może zostać wydłużona do czterech. Jednostki samorządu terytorialnego mogą zgłaszać wnioski o ujęcie zadań w programie do 2 kwietnia 2021. W kolejnych latach przewiduje się następne nabory zadań w ramach Programu WID 2021+. Wnioski winny być adresowane na Departament Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice.

- Program WID 2021+ zakłada budowę skrzyżowań, ciągów pieszo-rowerowych, sygnalizacji świetlnych czy zatok autobusowych. Czyli wszystkich niezbędnych elementów infrastruktury drogowej, poprawiających komfort i bezpieczeństwo dla kierowców oraz pieszych. Projekty będą współfinansowane przez gminy i województwo. Niemniej te gminy i powiaty, które będą miały problem z zabezpieczeniem technicznym, koniecznym do realizacji zadań, mogą otrzymać tutaj pomoc Zarządu Dróg Wojewódzkich. Myślę że jest to bardzo korzystne rozwiązanie dla obu stron – podsumowuje marszałek województwa, Jakub Chełstowski.

Załączniki
Program WID 2021+ wraz z wnioskami [DOCX 50,0kB]

Linki do stron zewnętrznych
Uchwała zarządu nr 480/215/VI/2021