Obradował Komitet Monitorujący RPO WSL

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
Pod przewodnictwem wicemarszałka Wojciecha Kałuży obradował po raz pierwszy w tym roku Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020

Członkowie Komitetu przeanalizowali propozycje zmian do kryteriów i zatwierdzili ich nowy kształt w odniesieniu do projektów z obszaru internacjonalizacji MŚP, obszaru wdrażania programów zdrowotnych oraz projektów dotyczących wsparcia w postaci outplacementu dla pracowników zwalnianych przez firmy grupowo lub indywidualnie.

Przedstawiony został także aktualny stan wdrażania RPO WSL. Jak podkreślił wicemarszałek Wojciech Kałuża, za nami dobry rok dynamicznego postępu we wdrażaniu programu, a potwierdzeniem tego są liczby.

Obecnie w trybie konkursowym przeprowadzonych zostało prawie 400 naborów projektów, na kwotę prawie 13,7 mld zł oraz 43 nabory pozakonkursowe na kwotę 1,8 mld zł. Dodając do tego kwoty zaangażowane w obecnie trwające nabory, można z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że całość puli RPO WSL została już zaangażowana w konkursy. W umowach podpisanych z beneficjentami jest zaangażowanych prawie 77% alokacji tj. prawie 9,5 mld zł. Natomiast rozliczone środki z Komisją Europejską to 34% alokacji czyli ponad 4,2 mld zł.

Komitet działa jako niezależne ciało doradczo-opiniodawcze dla zarządu województwa jako Instytucji Zarządzającej RPO WSL.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS