Regionalna Polityka Rewitalizacji Województwa Śląskiego

Ogłoszenie o rozpoczęciu prac

Zarząd Województwa Śląskiego
zgodnie z art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)

ogłasza,

że Uchwałą nr 1880/278/V/2018 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 16.08.2018 roku przystąpiono do opracowania dokumentu pn. Regionalna Polityka Rewitalizacji Województwa Śląskiego. Opracowanie to obejmować ma m.in.: klasyfikację intensywności problemów na obszarze województwa, kierunki rozwoju infrastruktury służącej rozwiązywaniu problemów społecznych, ochrony różnorodności biologicznej, zielonej infrastruktury, ochrony bogactwa kulturowego i przyrodniczego.

Wszelkie informacje o prowadzonych pracach nad Regionalną Polityką Rewitalizacji Województwa Śląskiego, ich postępie oraz kolejnych etapach konsultacji będą dostępne na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego www.slaskie.pl. Z dokumentami można się również zapoznać w Urzędzie Marszałkowskim w Wydziale Rozwoju Regionalnego, referat – Regionalne Centrum Analiz i Planowania Strategicznego.

Wszelkie uwagi, opinie i wnioski na obecnym, wstępnym etapie prac można zgłaszać pisemnie, ustnie bądź drogą elektroniczną do 31 października 2018 r. pod adresem:

Wydział Rozwoju Regionalnego Regionalne
Centrum Analiz i Planowania Strategicznego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Siedziba - ul. Plebiscytowa 36, 40-041 Katowice
Poczta - ul. Ligonia 46; 40-037 Katowice
tel: +48 (32) 77 99 104, fax: +48 (32) 77 99 174
polityka.rewitalizacja@slaskie.pl

Zgłoszone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone w toku przygotowania dokumentu przez Zarząd Województwa Śląskiego.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
Administratorem danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl. Dalsze informacje dotyczące ochrony danych osobowych osób składających uwagi, opinie i wnioski znajdują się w ogłoszeniu o przystąpieniu do opracowania Regionalnej Polityki Rewitalizacji Województwa Śląskiego na stronie internetowej www.slaskie.pl

Załączniki
Informacja o ochronie danych osobowych [PDF 456,4kB]

Linki do stron zewnętrznych
Uchwała nr 1880/278/V/2018 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 16.08.2018 roku