Regionalna Polityka Zdrowia Województwa Śląskiego

Regionalna Polityka Zdrowia - konsultacje społeczne

Zarząd Województwa Śląskiego

Na podstawie art. 11. ust. 1 pkt 2 i 3, art. 14 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 41 ust. 2 pkt. 4 i 4a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t. j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 z późn. zm.); art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t. j.: Dz. U. 2021 poz.1057) w związku z uchwałą nr 1880/278/V/2018 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Szczegółowego opisu aktualizacji strategii” oraz prowadzenia prac nad aktualizacją lub opracowaniem dokumentów strategicznych z późn. zm. oraz Uchwałą nr 60/4/2018 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami województwa śląskiego

ogłasza, konsultacje projektu dokumentu pn.

„Regionalna Polityka Zdrowia Województwa Śląskiego 2030”

Przedmiotem konsultacji jest projekt dokumentu pn. „Regionalna Polityka Zdrowia Województwa Śląskiego 2030”. Konsultacje mają na celu poznanie opinii i umożliwienie wniesienia uwag do projektu dokumentu „Regionalna Polityka Zdrowia Województwa Śląskiego 2030”.

Projekt dokumentu wraz z treścią ogłoszenia i formularzem zmian dostępny jest na stronie internetowej Województwa Śląskiego www.slaskie.pl, w zakładce plany rozwoju/ dokumenty strategiczne/ zdrowie i polityka społeczna/ Regionalna Polityka Zdrowia/konsultacje , na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego – BIP/ sprawy w urzędzie/ konsultacje.

Do udziału w procesie konsultacji projektu „Regionalnej Polityki Zdrowia Województwa Śląskiego 2030” zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w tym jednostki samorządu terytorialnego, podmioty lecznicze, partnerów społecznych i gospodarczych.

Uwagi i wnioski do projektu dokumentu należy zgłaszać z wykorzystaniem formularza zmian dostępnego na wskazanych stronach internetowych, pisemnie lub elektronicznie. Wypełniony i podpisany formularz należy:

 • Przesłać na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice z dopiskiem „Konsultacje Regionalnej Polityki Zdrowia Województwa Śląskiego 2030” lub
 • Przekazać drogą elektroniczną na adres: katarzyna.raczek@slaskie.pl i paulina.gorkiewicz@slaskie.pl w formie skanu (z podpisem) oraz w wersji edytowalnej. Mail należy zatytułować „Konsultacje Regionalnej Polityki Zdrowia Województwa Śląskiego 2030” lub
 • Dostarczyć osobiście do kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice w kopercie z dopiskiem „Konsultacje Regionalnej Polityki Zdrowia Województwa Śląskiego 2030”

Termin rozpoczęcia konsultacji: 26.08.2021 r.

Uwagi i wnioski do projektu dokumentu można przekazywać w terminie do 30.09.2021 r.

Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych opinii, uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Śląskiego.


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl
 2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres email: daneosobowe@slaskie.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  1. przeprowadzenia konsultacji społecznych w związku z opracowaniem „Regionalnej Polityki Zdrowia Województwa Śląskiego 2030”;
  2. archiwizacji dokumentacji do czasu jej przekazania do archiwum zakładowego.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej (art. 6 ust. 1. lit e RODO), wynikający z art. 21 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 ze zm.).
 5. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej). Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją na mocy przepisów prawa, publikowane w BIP Urzędu lub innych obligatoryjnych serwisach.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres co najmniej 5 lat licząc od dnia 1 stycznia r. następującego po roku zakończenia konsultacji prowadzonych w związku z opracowaniem „Regionalnej Polityki Zdrowia Województwa Śląskiego 2030”, przez okres uwzględniający krajowe przepisy dot. archiwizacji dokumentów, zgodnie z zasadami instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przyjęcia Pani/ Pana uwag do konsultowanego projektu dokumentu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przyjęcia Pani/ Pana uwag do konsultowanego projektu dokumentu.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22.
Załączniki
Regionalna Polityka Zdrowia Województwa Śląskiego 2030 - projekt dokumentu [PDF 22,1MB]
Formularz zgłaszania uwag [DOC 41,0kB]