Sejmik wspiera transformację regionu

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
Radni Sejmiku Województwa Śląskiego zadecydowali o powołaniu doraźnej Komisji ds. Transformacji Regionu i przyznali wsparcie finansowe gminom, związanym z turystyką

Przedmiotem działania komisji ma być opiniowanie, wspieranie i inicjowanie działań związanych z transformacją regionu oraz podejmowanie działań w zakresie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego.

Zakres działania komisji obejmować będzie wspieranie działań na rzecz odpowiedzialnej transformacji regionu w celu podnoszenia konkurencyjności i innowacyjności lokalnej gospodarki, a także w celu rozwijania usług społecznych, edukacyjnych i na rzecz zatrudnienia, wspieranie zmian w kierunku gospodarki niskoemisyjnej i ekologicznych form transportu, a także zagospodarowania terenów poprzemysłowych.

Warto podkreślić, że jednym z najważniejszych zadań, jakie stoją przed Województwem Śląskim w najbliższych latach jest skuteczne wykorzystanie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w celu przeobrażenia regionu w gospodarkę opartą na innowacjach i nowoczesnych technologiach.

Jak podkreślał marszałek Jakub Chełstowski powodzenie transformacji wymaga zaangażowania w ten proces instytucji ze wszystkich szczebli zarządzania, europejskiego, krajowego, regionalnego i lokalnego. Proces ten wymaga dialogu ze strona społeczną, środowiskiem biznesu, organizacji pozarządowych, sektora nauki, edukacji i rynku pracy. Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk między partnerami społeczno-gospodarczymi jest czynnikiem koniecznym, by osiągnąć sukces w tym zakresie.

Sejmik Województwa Śląskiego zdecydował ponadto o udzieleniu pomocy finansowej w kwocie 8 mln zł dla gmin związanych z turystyką, które ucierpiały w związku z trudną sytuacją związaną z pandemią SARS-CoV-2.

Planowane działania samorządu województwa w obszarze turystyki mają na celu wzrost konkurencyjności regionu, przez wsparcie funkcjonowania branży turystycznej, udzielone w formie pomocy finansowej dla gmin, w szczególności tych położonych w Beskidzie Śląskim, Śląsku Cieszyńskim i Beskidzie Żywieckim.

Dotacje dla gmin w ramach Śląskiego Pakietu dla Turystyki to pomoc finansowa mająca stanowić element rekompensaty dla gmin za utracone dochody budżetowe. Dofinansowane zostaną zadania własne związane ze wsparciem i rozwojem turystyki, polegające na rozwoju walorów turystycznych, propagowaniu aktywnych i bezpiecznych form wypoczynku, wspieraniu poprawy standardu infrastruktury turystycznej, bezpieczeństwa na szlakach i trasach turystycznych i realizacji innych zadań własnych związanych ze wsparciem i rozwojem turystyki na terenie gminy.

Sejmik zadecydował także o zmianach w budżecie województwa i przyjęciu stanowiska w sprawie wyrażenia poparcia dla utworzenia Makroregionalnej Strategii dla obszaru Karpat.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS