Skutecznie pomagać

W obecności marszałka i członków Zarządu Województwa Śląskiego wręczono umowy na dofinansowanie w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Środki przeznaczone zostaną na integrację oraz usługi społeczne i zdrowotne „Różnorodność projektów oraz szeroki krąg odbiorców, do których dotrzeć ma pomoc, pozwalają wierzyć, że środki, jakie przeznaczamy dziś na integrację i opiekę zdrowotną, zostaną dobrze spożytkowane. W imieniu zarządu wyrażam swoją wdzięczność za państwa zaangażowanie, inwencję i chęć niesienia pomocy tam, gdzie jest ona rzeczywiście potrzebna. Mam nadzieję że przyniesie ona dobre zmiany w życiu mieszkańców, którzy potrzebują jej najbardziej” – powiedział Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego.

W ramach rozstrzygniętych konkursów dotację otrzymało 69 projektów na kwotę ponad 67 mln zł, a wsparcie obejmie 6647 mieszkańców województwa.

„W projektach, jakie napłynęły w ramach konkursów, widać, że pojawiają się nowe formy wsparcia i pomocy osobom potrzebującym. Coraz częściej kierowana jest ona do precyzyjnie określonych grup społecznych, dzięki czemu ich skuteczność jest coraz wyższa. Do tej pory mamy zakontraktowany 1 mld 600 mln złotych środków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a ostatnie konkursy zostaną ogłoszone jesienią bieżącego roku” – powiedziała Izabela Domogała, członek Zarządu Województwa.
W spotkaniu wziął również udział Dariusz Starzycki, wicemarszałek województwa, któremu podlega opieka zdrowotna w regionie.

Aktywna integracja

W ramach dwóch konkursów 22 wnioski spełniły kryteria wyboru projektów oraz uzyskały wymaganą liczbę punktów. Po zwiększeniu alokacji decyzją Zarządu Województwa Śląskiego wszystkie projekty rekomendowane do dofinansowania otrzymały dofinansowanie na łączną kwotę 14 422 769 zł (wartość ogółem: 14 951 275 zł).

Celem projektów jest wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych zamieszkujących obszary zdegradowane i peryferyjne. W ramach dotacji zostaną sfinansowane programy aktywności lokalnej obejmujące animację lokalną, wolontariat, treningi umiejętności społecznych, kursy zawodowe, ale również spotkania o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym czy turystycznym.

Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

Celem konkursów w ramach działania 9.2, dla których zostały podpisane umowy, jest wzrost dostępności usług społecznych oraz usług zdrowotnych w regionie.

W pierwszym z nich 19 wniosków spełniło kryteria wyboru projektów oraz uzyskało wymaganą liczbę punktów. Decyzją Zarządu Województwa Śląskiego wszystkie projekty rekomendowane do dofinansowania otrzymały dofinansowanie na łączną kwotę 17 779 095 zł (wartość ogółem: 19 117 306 zł). Ze środków tych zostaną sfinansowane m.in usługi wsparcia rodziny oraz pieczy zastępczej, usługi asystenckie, specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, wsparcie opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi, a także usługi świadczone w mieszkaniach chronionych i wspomaganych.

W drugim konkursie 28 wniosków spełniło kryteria wyboru projektów oraz uzyskało wymaganą liczbę punktów i po zwiększeniu alokacji wszystkie projekty rekomendowane do dofinansowania otrzymały dofinansowanie na łączną kwotę 35 160 875 zł (wartość ogółem: 37 807 392 zł). Środki, jakie przekazano, posłużą na tworzenie Dziennych Domów Opieki Medycznej, organizowanie długoterminowej medycznej opieki domowej nad osobą niesamodzielną, wsparcie psychologiczne lub szkolenia dla opiekunów w zakresie opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi oraz na teleopiekę.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS

Załączniki
Podmioty otrzymujące umowy [PDF 256,1kB]