W trosce o ludzi i środowisko

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
Sejmik Województwa Śląskiego przyjął dwa programy z zakresu ochrony środowiska

Przyjęty głosami radnych „Program ochrony powietrza dla strefy śląskiej mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych dwutlenku siarki w powietrzu” został przygotowany z powodu odnotowania w 2017 roku przekroczeń dobowego poziomu dopuszczalnego dla dwutlenku siarki. Celem Programu jest określenie przyczyn tego przekroczenia oraz wskazanie działań naprawczych, których realizacja doprowadzi do poprawy jakości powietrza, co w konsekwencji spowoduje ograniczenie niekorzystnego wpływu dwutlenku siarki na zdrowie mieszkańców.

Zgodnie z przeprowadzoną analizą w zakresie wpływu poszczególnych źródeł emisji na wysokość stężeń dwutlenku siarki w powietrzu, głównymi kierunkami działań naprawczych powinna być redukcja emisji powierzchniowej, pochodzącej z indywidualnych systemów grzewczych. Dlatego wskazano działania z Programu Ochrony Powietrza uchwalonego w 2017 roku, które w największym stopniu przyczyniają się do redukcji emisji dwutlenku siarki. Przeprowadzone w ramach obecnie przyjętego Programu analizy wykazały, że działania wskazane w Programie oraz realizacja uchwały antysmogowej doprowadzą do osiągnięcia poziomów dopuszczalnych dwutlenku siarki w powietrzu, wobec czego nie proponuje się innych działań ponad te wskazane w Programie uchwalonym w 2017 roku.

Zaplanowane do realizacji działania naprawcze obejmują również zadania wspomagające związane z prowadzeniem akcji promocyjnych i edukacyjnych. W Programie zamieszczono również katalog dobrych praktyk, który zawiera głównie działania o charakterze organizacyjnym i wspomagającym. Jak wskazali autorzy opracowania w celu realizacji działań naprawczych, samorządy lokalne powinny stworzyć dla mieszkańców system zachęt finansowych pomocny w ograniczeniu emisji z sektora bytowo-komunalnego. Zadania powinny być realizowane zgodnie z określoną listą priorytetów w zakresie: zastąpienia niskosprawnych urządzeń siecią ciepłowniczą lub urządzeniami opalanymi gazem, ewentualnie urządzeniami spełniającymi minimum wymogi jakościowe dla urządzeń na paliwa stałe klasy 5, jak również inwestycji związanych z termomodernizacją obiektów ogrzewanych w sposób indywidualny w celu ograniczenia strat ciepła.

Drugim dokumentem, który przyjęli radni jest „Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego do roku 2023 dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż odcinków dróg o natężeniu ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie i odcinków linii kolejowych o natężeniu ruchu powyżej 30 000 pociągów rocznie”. Program jest dokumentem wyznaczającym priorytety i kierunki działań mających za zadanie dostosowanie poziomu hałasu do stanu dopuszczalnego w odniesieniu do dróg i linii kolejowych położonych poza aglomeracjami, na których poziom hałasu przekracza obowiązujące normy.

W ramach Programu, zidentyfikowano tereny, przeanalizowano mapy akustyczne oraz przedstawiono zestaw zaleceń o charakterze rozwiązań technicznych jak i wskazano kierunki działań, których realizacja pozwoli na osiągnięcie wyznaczonego celu, jakim jest ograniczenie szkodliwego oddziaływania hałasu na mieszkańców.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS