Śląskie walczy z niską emisją

Centrum przesiadkowe i termomodernizacja budynków mieszkalnych oraz użyteczności publicznej. Podpisano umowy na kolejne proekologiczne projekty, tym razem w Piekarach Śląskich i w Mikołowie

W Piekarach Śląskich zrealizowane zostaną trzy projekty, a w podpisaniu umów uczestniczyła prezydent miasta Sława Umińska-Duraj oraz marszałek Wojciech Saługa i radny Sejmiku Województwa Śląskiego Janusz Pasternak.

„To ważny dzień, mimo że temperatura na zewnątrz jest wysoka, to już przygotowujemy się na kolejny etap walki ze smogiem. To priorytet regionu i zarówno termomodernizacje budynków, jak i budowa centrów przesiadkowych czy dróg rowerowych to kierunek, w którym powinniśmy podążać. Chcemy pokazać mieszkańcom, że traktujemy walkę ze smogiem poważnie i chcemy oddychać czystym powietrzem” – mówił w trakcie podpisania umowy Wojciech Saługa.

Pierwszy z projektów to termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku Miejskiego Gimnazjum nr 2 w Piekarach Śląskich, którego celem jest zwiększenie efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej. Realizacja projektu przyczyni się do ograniczenia „niskiej emisji” oraz kompleksowej modernizacji energetycznej (w tym budowy instalacji OZE) budynku. Całkowita wartość projektu to 3,9 mln zł, a dofinansowanie wynosi 2,5 mln zł. Drugi projekt zakłada termomodernizację pięciu budynków mieszkalnych na tzw. osiedlu Wieczorka i przyłączenie ich do sieciowych źródeł ciepła. Tu koszt całkowity to niespełna 3 mln zł, a dofinansowanie 2,1 mln zł. Termomodernizację przejdzie też Miejskie Przedszkole nr 7 w Piekarach Śląskich. Realizacja projektu ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej oraz wymianę indywidualnego źródła ciepła na ekologiczne paliwo gazowe. Wartość projektu opiewa na niespełna 900 tys. zł, a dofinansowanie to 0,5 mln zł.

„Wartość dofinansowania, które uzyskaliśmy na wskazane przedsięwzięcia, to kwota 5 mln zł, a łącznie w tej kadencji uzyskaliśmy już 44 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego. To korzyść zarówno dla miasta, jak i całego regionu, a dodatkowo dowód na udaną współpracę na różnych szczeblach samorządu. Podejmujemy odważne działania proekologiczne, w trosce o zdrowie i komfort nas wszystkich” – mówiła prezydent Piekar Śląskich Sława Umińska-Duraj.

Kolejne projekty zostaną dofinansowane ze środków unijnych również w Mikołowie. W podpisaniu umów uczestniczył marszałek Wojciech Saługa i burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula. Obecny był też wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Grzegorz Wolnik. „Umowa rozpoczyna realizację dużej inwestycji, jaką jest budowa centrum przesiadkowego. Powstanie nowy parking i przystanki autobusowe, a mieszkańcy powiatu mikołowskiego będą się mogli przesiadać w komfortowych warunkach na kolej i autobus. Oprócz tego termomodernizację przejdą kolejne cztery budynki w mieście, co odczuje ponad trzystu mieszkańców. Do tego dochodzą projekty związane z edukacją i inicjatywami lokalnymi” – podkreślał burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula.

Największym z realizowanych przedsięwzięć będzie budowa na terenie gminy nowoczesnego centrum przesiadkowego. Powstanie plac autobusowy wraz z parkingiem park&ride i niezbędna infrastruktura drogowa. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości obsługi pasażerskiej, docelowo zwiększy liczbę osób korzystających ze środków komunikacji publicznej, zintegruje środki transportu publicznego, co w efekcie końcowym wpłynie na poprawę środowiska naturalnego przez redukcję emisji CO2 do atmosfery i poprawi bezpieczeństwo i estetykę przestrzeni publicznej. Dofinansowanie projektu wyniesie ponad 13 mln zł.

Gruntowną zmianę przejdą również cztery budynki stanowiące zasób komunalny gminy, które zostaną poddane gruntownej modernizacji energetycznej. Wartość dofinansowania to łącznie ok. 4,5 mln zł. Dodatkowo gmina uzyskała dofinansowanie na projekty edukacyjne oraz związane ze wsparciem inicjatyw lokalnych w mieście.

W województwie śląskim w ramach działania 4.3.1. – efektywność energetyczna i OZE w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej alokacja wynosi 115,9 mln euro. W dotychczasowe nabory zaangażowano 97 mln euro z czego wartość dofinansowania dla projektów dotychczas wybranych wynosi 83,5 mln euro. Środki do zaangażowania w kolejne nabory to 17,8 mln euro. W ramach Działania 4.5.1. – niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie dla ZIT alokacja wynosi 327,4 mln euro. Obecnie z tej puli zaangażowano 258,6 mln euro.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka