SPO - Rolnictwo

Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich

(SPO - ROL)

Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Ĺťywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich określa strategię oraz kierunki działań w zakresie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich.

Program wdrażany będzie na terenie całego kraju w latach 2004 - 2006, przy założeniu, że realizacja płatności odbywać się będzie do końca 2008 roku.

Ĺšródłem finansowania będą środki publiczne z: budżetu państwa, budżetów samorządów regionalnych i lokalnych, Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji w Rolnictwie - Sekcja Orientacji (EAGGF) oraz środki inwestorów prywatnych. W oparciu o analizę sytuacji na obszarach wiejskich i w sektorze rolno-spożywczym przyjęto, że Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Ĺťywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich będzie narzędziem w realizacji celu Narodowego Planu Rozwoju - Restrukturyzacja Sektora Ĺťywnościowego i Rozwój Obszarów Wiejskich.

Planowane działania, zgodnie z priorytetami Rozporządzenia Rady (WE) 1257/99, mają służyć realizacji dwóch celów strategicznych programu:

  1. Poprawa konkurencyjności gospodarki rolno-żywnościowej - traktowany jako najważniejszy cel strategiczny rozwoju polskiego rolnictwa oraz przetwórstwa żywności w pierwszych latach Integracji z UE.
  2. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich - realizowany również poprzez Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) oraz inne programy operacyjne w ramach Narodowego Planu Rozwoju.

Cele te realizowane będą w ramach dwóch priorytetów:

Instytucja Zarządzająca:

Instytucją Zarządzającą SPO ROL jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Instytucje Wdrażające:

  • Priorytet I działania: 1.1, 1.2, 1.5 oraz Priorytet II działania: 2.1, 2.4, 2.6 - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)
  • Priorytet I działania: 1.3, 1.4 oraz Priorytet II działania: 2.7 - Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA)
  • Priorytet II działania: 2.2, 2.3 oraz 2.5 - Urząd Marszałkowski

Niezależnym dokumentem programowym, w stosunku do Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Ĺťywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich, będzie Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich, współfinansowany przez Sekcję Gwarancji EAGGF (z części budżetu UE przeznaczonej na Rozwój Obszarów Wiejskich). W ramach tego programu wdrażane będą takie działania jak: renty strukturalne, programy rolno-środowiskowe, zalesianie gruntów rolnych, płatności dla terenów trudnych dla gospodarki rolnej, płatności dla gospodarstw niskotowarowych, wsparcie dostosowań do standardów wspólnotowych, grupy producenckie oraz pomoc techniczna. Działania wdrażane w ramach obydwu programów będą kompatybilne i będą się wzajemnie uzupełniały w ramach nadrzędnego celu jakim jest rozwój obszarów wiejskich.

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej oznacza szansę na zdynamizowanie procesów rozwoju społeczno - gospodarczego kraju, obejmujących także przekształcenia struktur rolnictwa i gospodarki żywnościowej oraz poprawę warunków życia i prowadzenia działalności gospodarczej na terenach wiejskich.

Załączniki
PRIORYTET I. Wspieranie zmian i dostosowań w sektorze rolno-żywnościowym [PDF 283,1kB]
PRIORYTET II. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich [PDF 287,9kB]