Wniosek beneficjenta o płatność

Wzory i zasady sporządzania WoP

Działanie 2.2 Scalanie gruntów:

Wniosek o płatność
Wniosek o płatność
Wniosek o płatność

Instrukcja do wypełniania wniosku o płatność

Zestawienie rzeczowo - finansowe oraz informacja o załącznikach
Zestawienie rzeczowo - finansowe oraz informacja o załącznikach
Zestawienie rzeczowo - finansowe oraz informacja o załącznikach

Działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego:

Wniosek o płatność
Wniosek o płatność
Wniosek o płatność

Instrukcja do wypełniania wniosku o płatność

Sprawozdanie końcowe
Sprawozdanie końcowe
Sprawozdanie końcowe

Instrukcja wypełniania sprawozdania końcowego

Zestawienie rzeczowo - finansowe oraz informacja o załącznikach
Zestawienie rzeczowo - finansowe oraz informacja o załącznikach
Zestawienie rzeczowo - finansowe oraz informacja o załącznikach

Oświadczenie VAT
Oświadczenie VAT
Oświadczenie VAT

Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi:

Wniosek o płatność
Wniosek o płatność
Wniosek o płatność

Instrukcja do wypełniania wniosku o płatność

Zestawienie finansowe z realizacji projektu
Zestawienie finansowe z realizacji projektu
Zestawienie finansowe z realizacji projektu

Zestawienie rzeczowo - finansowe
Zestawienie rzeczowo - finansowe
Zestawienie rzeczowo - finansowe

Spis załączników
Spis załączników
Spis załączników


W celu ułatwienia Beneficjentom wypełniania wniosku o płatność (WoP) Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich opracował - w oparciu o najczęściej popełnianie błędy wykrywane na etapie weryfikacji wniosków - zasady sporządzania WoP działanie 2.3.

W opracowaniu omówiono najważniejsze kwestie, na które należy zwrócić uwagę w celu prawidłowego sporządzenia wniosku. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem. Prawidłowo wypełniony wniosek (wraz z załącznikami) usprawnia proces weryfikacji wniosku przez Instytucję Wdrażającą oraz przyczynia się do szybszej realizacji płatności.

Zasady sporządzania WoP działanie 2.3
Instrukcja do wniosku o płatność