Stypendia Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury

Stypendia w dziedzinie kultury

Ustanowione zostały w 2002 roku i mogą być przyznawane osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury na rzecz województwa śląskiego

Wnioski o stypendium w dziedzinie kultury mogą składać zarówno osoby fizyczne we własnym imieniu jak i instytucje oraz inne jednostki organizacyjne dla swoich kandydatów. Stypendia przyznawane są w celu wykonania dzieła z zakresu twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury. Jest to jedyna prawnie dostępna forma bezpośredniego wsparcia ze środków publicznych osób fizycznych zajmujących się sztuką i dziedzictwem kulturowym.

Stypendia przyznawane są przez Marszałka Województwa Śląskiego w oparciu o propozycje komisji powołanej przez Zarząd Województwa Śląskiego.

W Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 - 2020 w kierunkach działań mających na celu wzmocnienie środowisk twórczych ujęto stworzenie regionalnego mecenatu nad kulturą. Jednym ze sposobów realizacji tego zadania jest przyznawanie stypendiów dla twórców kultury. Realizując zapisy zawarte w tym dokumencie, Sejmik Województwa Śląskiego na sesji w dniu 15 kwietnia 2002 r. ustanowił stypendia w dziedzinie kultury oraz określił zasady ich przyznawania (uchwała nr I/49/13/2002 z dn. 15 kwietnia 2002 r.). Podczas prac nad „Strategią rozwoju kultury w województwie śląskim na lata 2006-2020", podczas warsztatów, seminariów i konsultacji podnoszono wagę tego instrumentu wspierania środowisk twórczych, co znalazło odzwierciedlenie w zapisach Strategii.

Stypendia przyznawane są w celu wykonania dzieła z zakresu twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury. Jest to jedyna prawnie dostępna forma bezpośredniego wsparcia ze środków publicznych osób fizycznych zajmujących się sztuką i dziedzictwem kulturowym. Forma ta cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, a liczba składanych wniosków wielokrotnie przewyższała dotąd liczbę stypendiów. Przyjęta formuła wsparcia jest zdaniem stypendystów bardzo korzystna dla procesu twórczego i znakomicie sprawdza się w praktyce.

Zgodnie z uchwałą liczbę, wysokość oraz czas trwania stypendiów ustala corocznie Zarząd Województwa Śląskiego.