Warto promować przedsiębiorczość

 Plik Plik

Komisja Europejska ogłosiła rozpoczęcie tegorocznej 12. edycji konkursu „Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości"

Polska uczestniczy w tym projekcie od 2006 roku. Rolę organizatora konkursu w Polsce pełni Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii we współpracy z urzędami marszałkowskimi.

Konkurs adresowany jest do władz lokalnych, regionalnych i krajowych, do miast, regionów, wspólnot, organizacji biznesowych, instytucji realizujących programy edukacyjne, jak również do jednostek samorządu terytorialnego, które wspólnie z przedsiębiorcami realizują projekty w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Jego celem jest wyróżnienie najlepszych promotorów przedsiębiorczości w Europie, przedstawienie najlepszych praktyk w dziedzinie przedsiębiorczości, zwiększenie społecznej świadomości roli przedsiębiorców, a także inspirowanie potencjalnych przedsiębiorców.

Nagrody przyznawane są w sześciu kategoriach:

  1. Promowanie ducha przedsiębiorczości
  2. Inwestowanie w umiejętności przedsiębiorcze
  3. Rozwój środowiska biznesowego
  4. Wspieranie umiędzynarodowiania działalności
  5. Wspieranie rozwoju zielonych rynków i poprawy efektywności gospodarowania zasobami
  6. Przedsiębiorczość odpowiedzialna i wspierająca włączenie społeczne

Konkurs jest przeprowadzany na etapie krajowym i ogólnoeuropejskim. Selekcja zgłoszeń kandydatów obejmuje dwa etapy i rozpoczyna się od przesłania zgłoszenia do urzędu marszałkowskiego województwa właściwego dla siedziby kandydata.

Zgłoszenia do konkursu na poziomie europejskim zostaną rozpatrzone tylko po przejściu wstępnych eliminacji na poziomie krajowym. Jury wybierze ostatecznych zwycięzców, którzy zostaną ogłoszeni podczas ceremonii wręczenia nagród w listopadzie 2018 roku.

Kandydaci do nagrody mający swoją siedzibę na terenie województwa śląskiego zobowiązani są przesłać do 18 maja 2018 r. wypełniony formularz zgłoszeniowy w formie elektronicznej (jednocześnie w formatach *.doc i *.pdf) do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na adres gospodarka@slaskie.pl.

Linki do stron zewnętrznych
Więcej informacji na temat konkursu