Wojewódzki Program – Owca Plus do roku 2027

Owca Plus do roku 2027 - sprawozdanie z konsultacji społecznych

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu programu pn. Wojewódzki Program Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko - Częstochowskiej – Owca Plus do roku 2027.

Zgodnie z przyjętą przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2011/165/VI/2020 z dnia 09.09.2020 r. projekt programu pn. Wojewódzki Program Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko - Częstochowskiej – Owca Plus do roku 2027 został poddany konsultacjom społecznym.

Konsultacje społeczne prowadzone były na podstawie zapisów art. 6 ust. 1-4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r.,poz. 1295 z późn. zm.).

Do udziału w konsultacjach zaproszeni zostali wszyscy zainteresowani, którzy pocztą tradycyjną, drogą elektroniczną lub osobiście mogli zgłaszać swoje opinie i uwagi wypełniając formularz zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Informacje na temat konsultacji projektu Programu zostały umieszczone gazecie o zasięgu regionalnym tj. w Dzienniku Zachodnim, na tablicach ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, w Biurach Zamiejscowych w Bielsku Białej oraz Częstochowie, na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w zakładce Plany Rozwoju/Tereny Wiejskie/Wojewódzki Program – Owca Plus do roku 2027, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Konsultacje/Trwające.

Projekt programu został również przedłożony Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, która w dniu 30.09.2020 po pozytywnych opiniach Zespołu ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa (posiedzenie w dniu 24.09.2020) oraz Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska (posiedzenie w dniu 25.09.2020) przyjął Program bez uwag.

W trakcie konsultacji społecznych, które trwały od 14 września do 20 października 2020 r do projektu Wojewódzkiego Programu Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko - Częstochowskiej – Owca Plus do roku 2027, wpłynęły trzy formularze z ośmioma zgłoszonymi propozycjami zmian i uwag. 

Wszystkie zgłoszone uwagi i wnioski zostały poddane dokładnej analizie pod kątem możliwości uwzględnienia ich i wykorzystania w opracowywanym Programie.

Analizy zgłoszonych wniosków dokonali pracownicy: Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego.

Pełny wykaz uwag i wniosków zgłoszonych w procesie konsultacji społecznych projektu programu pn. Wojewódzki Program Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko- Częstochowskiej – Owca Plus do roku 2020, jak również sposób odniesienia się do nich, stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

Załączniki
Uchwała nr 2526/183/VI/2020 Zarządu Województwa Śląskiego [RTF 95,2kB]
Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych [RTF 104,5kB]