Wskaźnik N+3 dla Programu Regionalnego już osiągnięty

 Zdjęcie Zdjęcie
Dzisiaj, zgodnie z planem, do Komisji Europejskiej został wysłany wniosek o płatność, którego wartość daje łącznie prawie 490 mln euro rozliczonych z Komisją w ramach Programu, czyli 102% zakładanego poziomu dla zasady N+3.

To pozwala ogłosić, że przekroczyliśmy już magiczny wskaźnik określony dla zasady N+3, zakładany na 2018 rok. Poziom tego wskaźnika jest liczony dla całego Programu, jak i dla poszczególnych funduszy z osobna. Warto więc podkreślić, że poziom 100% dla Europejskiego Funduszu Społecznego osiągnęliśmy już w połowie września (wniosek z 21 września br.). Obecny wniosek o płatność podnosi nam wskaźnik rozliczeń z KE wyznaczony dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a zarazem wypełnia łączny wskaźnik dla całego RPO WSL.

Zasada N+3 to jedna z reguł zarządzania finansowego publicznymi środkami wspólnotowymi. W programach operacyjnych ustanowione są minimalne kwoty wydatkowania na każdy rok (N). Kwoty te należy zadeklarować do KE najpóźniej w ciągu trzech kolejnych lat (N+3). Stąd powszechnie stosowana nazwa zasady: n+3. Jeśli instytucja zarządzająca programem w roku n+3 certyfikuje kwotę mniejszą niż roczna transza środków alokowanych w roku N, to bezpowrotnie traci wartość różnicy. Na poziom certyfikacji wydatków do KE w sposób istotny przekładają się wnioski o płatność składane przez beneficjentów.

„Zarząd Województwa z dużą rozwagą zarządza środkami publicznymi. Wbrew temu, co pojawia się w wielu medialnych wypowiedziach Ministra Inwestycji i Rozwoju, zarówno w tym roku, jak i w poprzednim nie było żadnego realnego ryzyka utraty środków z programu. Realizacja płatności idzie zgodnie z założeniami. W ubiegłym roku mogliśmy nawet pochwalić się dwukrotnie wyższymi niż zakładano kwotami certyfikacji. I tak, na koniec ubiegłego roku osiągnęliśmy 193% zakładanego poziomu dla zasady N+3. Obecnie, jako że do końca roku mamy jeszcze cały kwartał, również spodziewamy się istotnej nadwyżki dla tego wskaźnika” – mówi Michał Gramatyka, wicemarszałek województwa śląskiego.