Wsparcie dla artystów i popularyzatorów kultury

 fot. arch. BP Tomasz Żak fot. arch. BP Tomasz Żak
Konkurs stypendialny w dziedzinie kultury

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs stypendialny w dziedzinie kultury, który skierowany jest do osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury na rzecz województwa śląskiego.

Stypendium przyznaje marszałek w oparciu o propozycje komisji powołanej przez Zarząd Województwa Śląskiego. Liczbę stypendiów, ich wysokość oraz czas trwania ustala corocznie Zarząd Województwa Śląskiego.

Stypendium może być tylko indywidualne. Termin składania wniosków upływa dnia 23 maja 2019 roku. Realizacja programu stypendialnego powinna nastąpić w czasie pobierania stypendium tzn. w ciągu 5 miesięcy.

Wnioski stypendialne można składać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, w siedzibie Międzywydziałowego Zespołu Zadaniowego w Bielsku-Białej i Częstochowie, przesyłać drogą elektroniczną przy pomocy PeUP lub nadsyłać pocztą.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie Województwa Śląskiego.

Dodatkowe informacje związane z konkursem stypendialnym w dziedzinie kultury można uzyskać w Wydziale Kultury Urzędu Marszałkowskiego tel. (32) 7740211 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.