Współpraca na granicy

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
„Polska, Czechy i Słowacja - synergia współpracy biznesu, nauki i samorządu” brzmiał tytuł panelu w którym spotkali się przedstawiciele instytucji i firm regionów transgranicznych. Województwo Śląskie reprezentowała Beata Białowąs, Członek Zarządu Województwa

W debacie wzięli udział doc. Ing. Jiříeg Cieńciała, CSc., Senator Republiki Czeskiej, Prezes Czesko-Polskiej Izby Handlowej w Ostrawie, prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk, Prorektor ds. Nauki i Rozwoju Politechniki Śląskiej, dr Marta Sláviková, Dyrektor Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA w Cieszynie, dr inż. Hana Štverková, VSB Uniwersytet Techniczny w Ostrawie, Paulina Szmolke, radca prawny, doradca podatkowy, Partner, Kancelaria Radców Prawnych V4 Legal P.Szmolke sp.k. w Krakowie, Polsko-Słowacka Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie.

W swoich wystąpieniach uczestnicy dyskusji przedstawili działania jakie podejmują reprezentowane przez nich instytucje, wspierające rozwój wymiany gospodarczej polsko-czesko-słowackiej oraz przedsięwzięcia na rzecz współpracy transgranicznej, m.in. w zakresie innowacyjności i konkurencyjności. W dyskusji przedstawiciele Czech, Słowacji i Polski rozmawiali również o warunkach rozwoju małego i średniego biznesu w poszczególnych państwach. Poruszano przy tym m.in. rozbieżności prawne, które utrudniają rozwój przedsiębiorczości a także wsparcie izb gospodarczych na pograniczu polsko-czesko-słowackim.

Członek Zarządu Beata Białowąs dopytywana o inicjatywy podejmowane wspólnie przez władze regionalne zaprezentowała Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska jeden z dwóch programów współpracy transgranicznej, które realizowane są na południowej granicy Polski.

„Współpraca jaką podejmujemy obejmuje szeroki zakres działań, których realizacja ma istotne znaczenie dla rozwoju pogranicza. Projekty te sprzyjają budowie wzajemnych relacji i pozwalają w efektywny sposób wykorzystać środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jeśli dodam do tego, że rezultatem 10-ciu ostatnich lat czesko-polskiej współpracy na pograniczu jest ponad 350 wspólnie zrealizowanych projektów oraz ponad 3000 mikroprojektów będzie to najlepsza rekomendacja programu oraz świadectwo dobrej współpracy” – powiedziała Beata Białowąs.

Interreg V-A RCz-PL umożliwia realizację działań z zakresu zarządzania ryzykiem, rozwoju potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz zatrudnienia, edukacji i kwalifikacji oraz współpracy instytucji i społeczności. Program z uwagi na wielkość dostępnych środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego- ponad 226 mln euro - jest największym programem współpracy transgranicznej z udziałem Polski, w którym aktywnie uczestniczą polscy i czescy partnerzy w tym partnerzy z województwa śląskiego.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS

Linki do stron zewnętrznych
Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw - strona www