Zarząd województwa otrzymał absolutorium

fot. Tomasz Zak / UMWS fot. Tomasz Zak / UMWS
Sejmik większością 26 głosów udzielił absolutorium zarządowi województwa za 2019 rok. Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu. W ubiegłym roku po raz pierwszy od 18 lat realizacja zadań, przekroczyła próg 90%. Nie zaciągnięto nawet złotówki kredytu, choć uchwała zakładała taką możliwość

Dochody w uchwale budżetowej oszacowano na kwotę 1 mld 608 mln 300 tys. 130 zł, a wydatki uchwalono w wysokości 1 mld 622 mln 374 tys. 49 zł. Dla zrównoważenia budżetu zaplanowano na pokrycie potrzeb wydatkowych sumę 132 mln 105 tys. 607 zł przychodów, w tym 128 mln 79 tys. 607 zł z tytułu kredytów bankowych oraz 4 mln 26 tys. zł ze spłat rat pożyczek udzielonych zakładom opieki zdrowotnej. Trzeba zaznaczyć, że w trakcie roku budżetowego uchwalony na 2019 rok budżet ulegał zmianom tak po stronie dochodów, jak i wydatków. Stało się to wskutek 
decyzji ministerstw: Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

- Otrzymaliśmy również dotacje z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – przypomniał podczas obrad marszałek województwa, Jakub Chełstowski. Uchwałami Sejmiku zwiększono w trakcie roku przychody budżetu o prawie 150 mln zł wolnych środków z roku 2018 oraz zmniejszono plan kredytów do zaciągnięcia o 36 mln zł.

- Analizując wydatki w poszczególnych województwach wynika, że nasz region wypada dobrze. Warto zwrócić uwagę na dwie kwestie. Od 2002 wykonanie wydatków, a więc realizacja zadań, po raz pierwszy przekroczyło próg 90 procent i wyniosło prawie 94 %. Uchwała budżetowa na 2019 rok zakładała zaciągnięcie 128 mln zł kredytu 
i tym samym wzrost zadłużenia województwa, niemniej nie było takiej potrzeby 
i nie wzięliśmy ani złotówki kredytu. Rok ubiegły zamknęliśmy wynikiem dodatnim. Od 2008 roku budżet zamykał się deficytem, teraz jest po raz czwarty z rzędu, nadwyżka budżetowa w kwocie prawie 170 mln zł. Uzyskaliśmy również tzw. wolne środki wynikające z rozliczenia przychodów i rozchodów budżetowych w wysokości ok. 55 mln zł. Łączny wynik budżetu za 2019 rok to kwota prawie 225 mln zł – podsumował marszałek Jakub Chełstowski.

Wykonanie dochodów 2019 roku utrzymało Województwo Śląskie na drugim miejscu wśród reszty regionów. Najwyższe dochody w 2019 roku osiągnęło tylko Województwo Mazowieckie, ponad 3,3 mld zł. Pod względem nakładów na oświatę, nasz region zajmuje drugie miejsce w Polsce po Województwie Mazowieckim. Śląskie wydało 150 mln zł. Mazowieckie o 21 mln zł więcej. W zakresie ochrony zdrowia plasujemy się na czwartym miejscu w kraju (106 mln zł w 2019 roku), a w polityce społecznej – na trzecim (71 mln zł). Pod względem nakładów na kulturę utrzymaliśmy drugie miejsce z wydatkami rzędu 186 mln zł. Najwięcej na opiekę zdrowotną, politykę społeczną i kulturę wydało Mazowsze. Śląskie jest liderem w zakresie sportu i kultury fizycznej utrzymaliśmy się na pierwszym miejscu z kwotą prawie 36 mln zł.

Podczas obrad radni podjęli m.in. uchwały o pomocy gminie Bestwina w związku trąbą powietrzną, jaka przeszła nad miejscowością na początku czerwca oraz dofinansowano Ochotnicze Straże Pożarne w regionie. Jednostki otrzymają nowy sprzęt, w tym pojazdy ratowniczo-gaśnicze.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
fot. Tomasz Zak / UMWS fot. Tomasz Zak / UMWS fot. Tomasz Zak / UMWS fot. Tomasz Zak / UMWS fot. Tomasz Zak / UMWS fot. Tomasz Zak / UMWS fot. Tomasz Zak / UMWS fot. Tomasz Zak / UMWS fot. Tomasz Zak / UMWS fot. Tomasz Zak / UMWS fot. Tomasz Zak / UMWS fot. Tomasz Zak / UMWS fot. Tomasz Zak / UMWS fot. Tomasz Zak / UMWS fot. Tomasz Zak / UMWS fot. Tomasz Zak / UMWS fot. Tomasz Zak / UMWS fot. Tomasz Zak / UMWS fot. Tomasz Zak / UMWS fot. Tomasz Zak / UMWS fot. Tomasz Zak / UMWS fot. Tomasz Zak / UMWS