Zostań młodzieżowym radnym

 fot. arch. UMWS Tomasz Żak fot. arch. UMWS Tomasz Żak
Trwa rekrutacja do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego

„Praca społeczna i aktywność na rzecz społeczności lokalnych jest fundamentem społeczeństwa obywatelskiego. Zdanie młodych ludzi jest dla nas bardzo ważne, to oni będą budować przyszłość regionu. Wierzę, że województwo śląskie jest miejscem, w którym będą mogli się rozwijać i spełniać marzenia, jednocześnie myśląc o innych i swoim otoczeniu” – tłumaczył marszałek Jakub Chełstowski.

Rekrutacja dla radnych nowej kadencji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego rozpoczęła się 7 lutego 2022 roku i potrwa do 9 marca 2022 roku.

Zgłoszenia do komisji wyborczej przyjmowane są z kolei do 28 lutego 2022 roku. Wybory przeprowadzone zostaną 14 marca 2022 roku. Kandydaci nie mogą starać się jednocześnie o mandat radnego i członka komisji wyborczej.

„Funkcja radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego to nie tylko honor i możliwość współuczestniczenia w budowaniu regionu, ale również duża odpowiedzialność. Młodzi ludzie mają pasję, ciekawe pomysły i energię, by móc budować region i służyć drugiemu człowiekowi” – podkreśla Beata Białowąs, członek Zarządu Województwa.

Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego łączy różne środowiska młodzieżowe. Jego zadaniem jest upowszechnianie idei samorządności, kształtowanie poczucia odpowiedzialności obywatelskiej, a także włączanie ludzi młodych w szeroko rozumiane życie publiczne regionu. W swoich działaniach stwarza młodym ludziom możliwości współdecydowania o swoich sprawach, do wyrażania opinii, przedstawiania postulatów.

Kadencja radnych młodzieżowych trwa dwa lata. Kandydatem może być osoba, która spełnia następujące warunki:

  • w dniu wyboru ukończyła 15 lat, a nie ukończyła 24 lat;
  • zamieszkuje na terenie województwa śląskiego;
  • działa na rzecz młodzieży z terenu województwa śląskiego w  samorządach uczniowskich szkół ponadpodstawowych, samorządach studenckich, organizacjach pozarządowych, w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, których statutowym celem jest działalność na rzecz dzieci i młodzieży lub działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty 
i wychowania, młodzieżowych radach powiatów lub radach gmin (miast).
  • wyraziła zgodę na kandydowanie oraz pracę w sejmiku, przy czym w  przypadku osób niepełnoletnich zgodę taką wyraża także rodzic lub opiekun prawny;
  • wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez urząd oraz upublicznienie informacji wskazanych w formularzu zgłoszeniowym, przy czym w przypadku osób niepełnoletnich zgodę wyraża także rodzic lub opiekun prawny.

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są jedynie na formularzach zgłoszeniowych, stanowiących załącznik do uchwały Zarządu, do których powinno być dołączone potwierdzenie o działalności kandydata.

Formularze w wersji papierowej wraz z załącznikami w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu i dopiskiem „Nie otwierać – Nabór kandydatów do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego” oraz „Nie otwierać – Rekrutacja do Komisji Wyborczej do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego” składać należy w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (pokój nr 164) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Edukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice (decyduje data wpływu do Urzędu); tel. 32/77-40-040 lub 32/77-40-052.

Formularz dla kandydatów do komisji wyborczej należy dostarczyć do 28 lutego 2022 roku, z kolei formularz kandydata na radnego w terminie do 9 marca 2022 roku. Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.

Wybory przeprowadzi komisja wyborcza powołana przez Zarząd Województwa Śląskiego. Dodatkowych informacji w sprawach zgłaszania kandydatów na radnych i funkcjonowania Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego udzielają pracownicy Wydziału Edukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach - tel. 32 77 40 712 i e-mail: mlodzi@slaskie.pl.

Linki do stron zewnętrznych
Więcej na stronie Śląskie dla młodych