Absolutorium dla Zarządu Województwa

32 radnych - za, 8 - przeciw, 5 wstrzymało się od głosu
Podczas sesji Marszałek Michał Czarski zaprezentował radnym sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005 rok. W ubiegłym roku dochody budżetu wyniosły 921 mln zł, co stanowi 104,4% planu. Ten wynik uplasował Województwa Śląskie na drugim miejscu w kraju. Większe dochody na kwotę ok. 1,6 mld zł osiągnęło tylko Województwo Mazowieckie. Wydatki budżetu wyniosły natomiast 931,4 mln, co stanowiło 89,2 % wykonania planu. Największe wydatki dotyczyły komunikacji i transportu (369 mln zł), oświaty (116 mln zł), kultury (96, 6 mln zł ) oraz ochrony zdrowia 127 mln zł). W ubiegłym roku zadłużenie województwa zmalało w stosunku do 2004 roku i wyniosło 17,1 mln zł, co stanowi 1,9% dochodów. Jest to, po Województwie Mazowieckim ze współczynnikiem 1,5%, drugi wynik w skali kraju. Dla porównania, największe zadłużenie na poziomie 44,4% ma województwo lubelskie. W trakcie roku budżet ulegał zmianom, przede wszystkim w wyniku decyzji Ministra Finansów, Ministra Kultury, Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Województwo otrzymało również dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Do sukcesów w realizacji budżetu Marszałek zaliczył m.in. kontynuację Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego. W ramach instrumentu „Fundusz na Rzecz Infrastruktury Lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości” w 2005 roku wykorzystano środki w łącznej wysokości 30 mln 774 tys 744 zł. W ubiegłym roku przystąpiono także do prac związanych z budową nowego gmachu Muzeum Śląskiego w Katowicach. Został przygotowany, ogłoszony i przeprowadzony konkurs na wykonanie koncepcji funkcjonalnej i przestrzennej Nowego Muzeum Śląskiego. Ogłoszenie konkursu poprzedziła publiczna dyskusja nt. wizji programowej i przestrzennej Nowego Muzeum Śląskiego, zapoczątkowana w listopadzie 2004 roku. W drodze długich negocjacji Wojewódzki Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie otrzymał z budżetu państwa 12,2 mln zł pomocy publicznej. W ubiegłym roku przekazano z budżetu województwa 127,8 mln zł na różne formy pomocy dla zakładów opieki zdrowotnej. Ponadto umorzono 5,2 mln zł pożyczek udzielonych szpitalom do końca 2004 roku. W ramach działania 2.2 w ramach ZPORR na projekty stypendialne zorganizowano konkurs na stypendia uczniowskie. Wsparcie na łączna kwotę 19,2 mln zł otrzymało 11,5 tys. uczniów. Z tej sumy 75% pieniędzy pochodziło z budżetu województwa. Do niepowodzeń w realizacji budżetu Marszałek Czarski zaliczył m.in. niepełne wykorzystanie kwoty 50 mln zł przyznanych z budżetu państwa na zadania związane z przygotowaniem infrastruktury technicznej dla uruchomienia „Euroterminalu” w Sławkowie. Wojewoda odmówił podpisania 4 z 10 umów z beneficjentami na łączną kwotę 19,6 mln zł. Do tej pory nie została wyjaśniona możliwość odzyskania tych pieniędzy dla regionu. Przeciąga się także remont budynku przy ul. Dąbrowskiego, gdzie siedzibę będzie miał Urząd Marszałkowski. Wynika to głównie z opieszałości dotychczasowych użytkowników w zdawaniu zajmowanych lokali. Klub radnych PiS zarzucił Zarządowi m.in. zbyt ostrożne planowanie dochodów i wydatków, natomiast radni PO zwracali uwagę na bardzo zły stan dróg, co ich zdaniem obciąża konto Zarządu Województwa Śląskiego. Ustosunkowując się do tych ocen marszałek Michał Czarski stwierdził, że nasz region należy do trzech województw w kraju, które wykonały plany wydatków. W przypadku dróg nakłady na ich remonty stale rosną, choć niewątpliwie są nadal zbyt małe w stosunku do potrzeb. Na początku kadencji obecnego Zarządu wyniosły około 45 mln zł, a w roku ubiegłym przeznaczono na ten cel 113 mln zł. Pozytywną opinię na temat wykonania budżetu wydała Najwyższa Izba Kontroli oraz Regionalna Izba Obrachunkowa.