Szanse dla Żywiecczyzny

Rozdział środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz budowa i modernizacja dróg były głównymi tematami spotkań marszałka Janusza Moszyńskiego z władzami samorządowymi Żywiecczyzny i przedsiębiorcami z tego terenu
W ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Żywiecczyzna otrzymała ponad 80 mln 500 tys. zł, m.in. na rozbudowę i modernizację infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów oraz wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez udział w programach stypendialnych. Stawia to powiat i gminy Żywiecczyzny w czołówce samorządów pod względem pozyskiwania pieniędzy z tego źródła. Wśród projektów kluczowych RPO Zarząd Województwa przyjął projekt „Rozwój infrastruktury turystycznej Subregionu Południowego” o łącznej wartości dofinansowania 40 mln euro. Prawie wszystkie gminy Żywiecczyzny są partnerami tego projektu. Z ogólnej kwoty ponad 628 mln euro, dostępnej w pozakonkursowej procedury wyboru projektów w ramach Regionalnego Progrmu Operacyjnego na lata 2007-2013, na subregion południowy, czyli Podbeskidzie przeznaczono 78,7 mln euro. „Do września br. oczekujmy na wasze projekty, przy czym powinny mieć one charakter prorozwojowy, a nie sprowadzać się np. do remontów kamienic, z czym także się spotykamy” – mówił marszałek. Janusz Moszyński odniósł się do protestów wójtów z Żywiecczyzny, którzy poczuli się pominięci przy rozdziale dodatkowych pieniędzy z Unii Europejskiej. Przypomnijmy, że w wyniku analizy podziału środków w ramach 16 regionalnych Programów Operacyjnych powstała konieczność stworzenia mechanizmu finansowego skierowanego do regionów o najmniejszej alokacji per capita. Jego celem jest zmniejszenie dysproporcji pomiędzy regionami pod względem wsparcia na jednego mieszkańca. Służyć to ma także wyrównywaniu szans tym regionom, które borykają się ze specyficznymi problemami restrukturyzacji społeczno-gospodarczej. Wśród czterech województw znalazł się także nasz region. Województwo Śląskie ma szanse otrzymać dodatkowo około 200 mln euro. „Z założenia miały to być projekty o charakterze ponadregionalnym, o szczególnym znaczeniu dla całego województwa. Zarząd Województwa zarekomendował siedem projektów, w tym jeden z subregionu południowego. Dotyczy on przebudowy odcinka drogi krajowej nr 52 w Bielsku-Białej. Jestem przekonany, że na tej inwestycji skorzystają także gminy Żywiecczyzny, bo usprawni ona ruch na ważnej dla całego regionu drodze.” – stwierdził marszałek. Za chybiony natomiast uznał zgłoszony projekt budowy szpitala w Żywcu. Nie spełnia on kryteriów stawianych przez Unię Europejską, a ponadto długi 56 podległych samorządowi szpitali przekroczyły 429 mln zł. W kontekście zapowiedzianej przez Ministra Zdrowia koncepcji budowy tzw. „sieci” szpitali i likwidacji najbardziej zadłużonych placówek, nieracjonalny staje się pomysł budowy nowego szpitala. Gospodarz spotkania, burmistrz Żywca Antoni Szlagor, charakteryzując stan dróg Żywiecczyzny, stwierdził, że na ogół zła jest ich nawierzchnia, brak jest chodników dla pieszych, a skrzyżowania nie są dostosowane do natężenia ruchu. Marszałek Moszyński przedstawił listę inwestycji drogowych do zakończenia z planu na rok 2006 oraz budowy i przebudowy dróg zaplanowane na rok 2007. „W najbliższym czasie przeprowadzimy ramowy przegląd modernizacji i budowy dróg wojewódzkich na najbliższe lata. Jednym z elementów, które zdecydują o wyborze inwestycji, będzie stopień zaangażowania gmin w te przedsięwzięcia.” – powiedział marszałek. Pytany o aglomerację śląska Janusz Moszyński powiedział, że stwarza ona szansę na to, aby skutecznie można było konkurować z innymi, dużymi miastami m.in. w pozyskiwaniu funduszy unijnych. Aglomeracji śląskiej będzie łatwiej np. ubiegać się o środki z programów sektorowych. Oznacza to, że możemy zyskać dodatkowe pieniądze na rozwój całego regionu. Podczas spotkania prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz, przewodniczący Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, przedstawił stan organizacyjny oraz zamierzenia tej organizacji. W debacie uczestniczyli także eurodeputowani, parlamentarzyści oraz radni Sejmiku Województwa Śląskiego.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 Marszałek rozmawiał z samorządowcami i przedsiebiorcami o szansach rozwoju Żywiecczyzny    W Żywcu marszałek Janusz Moszyński spotkał się z księżną Marią Krystyną Habsburg