XII sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

Najwięcej czasu zajęły zmiany w porządku obrad
Ponad półtorej godziny zajęło radnym ustalenie porządku obrad. Kilkakrotnie głosowano nad zdjęciem z porządku sesji wniosku marszałka Janusza Moszyńskiego o odwołanie wicemarszałka Sławomira Kowalskiego. Radni PO i LiD nie zgodzili się na imienne głosowanie. Podczas drugiego głosowania Komisja Skrutacyjna ogłosiła wynik: 25 – „przeciw odwołaniu”, 22 – „za ”, a 1 – „wstrzymał się”. Na sali obrad było jednak mniej radnych. Dopiero przy trzeciej reasumpcji głosowania zdjęto ten punkt z porządku obrad. Marszałek Janusz Moszyński wydał oświadczenie, w którym stwierdził: „Uchwała Sejmiku uniemożliwia mi realizację uprawnienia, wynikającego z art. 37 ust.5 Ustawy o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 nr 142 poz. 1590 ze zm.), a tym samym narusza tę ustawę”. Radni zdjęli także z porządku obrad projekt uchwały aprobującej działania zmierzające do restrukturyzacji wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia. Wprowadzono natomiast i przegłosowano - sformułowany na trzy godziny przez sesją i bez opinii Komisji Zdrowia Sejmiku - wybór przedstawicieli Sejmiku Województwa Śląskiego do rad społecznych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Województwo Śląskie pełni funkcję organu założycielskiego. Radni powołali wojewódzką samorządową jednostkę organizacyjną, działającą w formie jednostki budżetowej, jako instytucję pośrednicząca w zakresie działań dla małych i średnich przedsiębiorstw. Do jej zadań należeć będzie m.in.: pośredniczenie w zarządzaniu Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 w odniesieniu do MiŚP, dokonywanie wyboru projektów, zawieranie umów z beneficjentami o ich dofinansowanie oraz kontrola realizacji projektów. Ponadto instytucja ta będzie dokonywała płatności ze środków programu operacyjnego na rzecz beneficjentów oraz prowadziła działania informacyjne i promocyjne. Województwo Śląskie decyzją Sejmiku przystąpiło do konsorcjum projektu IQ-Net Phase 4. IQ-Net to sieć współpracy pomiędzy regionami objętymi Celem 1 i Celem 2 pomocy strukturalnej Unii Europejskiej. Ukierunkowane są one na wyrównywanie szans rozwojowych najsłabiej rozwiniętych państw członkowskich i regionów oraz na zwiększenie ich konkurencyjności i atrakcyjności. IQ-Net służy wymianie doświadczeń na temat wdrażanych programów i rozwiązywania praktycznych kwestii związanych z planowaniem rozwoju. Program jest realizowany od 1996 r. i do dnia dzisiejszego zakończyły się jego trzy etapy. Obecnie trwa wdrażanie czwartej fazy. Sejmik upoważnił Zarząd Województwa Śląskiego do zaciągnięcia zobowiązań na lata 2008 – 2010 na realizację komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jego celem jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej. Będzie to realizowane poprzez aktywizację zawodową, rozwijanie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podnoszenie poziomu wykształcenia mieszkańców regionu oraz zmniejszanie obszarów wykluczenia społecznego. Program finansowany jest w 85 proc. ze środków Unii Europejskiej oraz w 15 proc. ze środków krajowych, w tym z budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Radni wsparli dotacją budowę Akademickiego Centrum Sportu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie (1 mln zł). Udzielili także pomocy finansowej na dokończenie budowy basenu krytego w Gminie Łazy i budowę boisk w Powiecie Częstochowskim i gminach: Konopiska, Kłomnice, Ożarowice, Czernichów, Lubliniec, Zebrzydowice. (2 mln 240 tys. zł). Rozbudowa i modernizacja Oddziału Diagnostyczno-Zabiegowego Szpitala Śląskiego w Cieszynie otrzymała 5 mln zł dofinansowania z budżetu Województwa. W trzech kolejnych uchwałach radni udzielili pomocy finansowej na budowę i utrzymanie dróg: Powiatowi Pszczyńskiemu (300 000 zł), Powiatowi Częstochowskiemu (1 670 000 zł) i Miastu Tychy (30 000 zł). Radni przyjęli zmiany w zasadach gospodarowania lokalami mieszkalnymi będącymi w zasobach Samorządu Województwa. Jej wdrożenie w życie umożliwi sprawniejsze zbycie mieszkań ich lokatorom. Obecnie sprzedaż tych lokali odbywa się z zachowaniem pierwszeństwa w nabyciu przez ich najemców w trybie bezprzetargowym, za cenę obniżoną o bonifikaty udzielane przez Zarząd Województwa Śląskiego. Najwyższa z bonifikat w wysokości 30% od ceny lokalu jest udzielana w wypadku, gdy ma miejsce jednoczesna sprzedaż wszystkich mieszkań w budynku. W praktyce zdarzają się sytuacje, kiedy nie wszystkie mieszkania w budynku mogą być sprzedane. Dochodzi do nich wówczas, gdy niektórzy mieszkańcy nie są zainteresowani ich wykupem. Uchwała otwiera możliwość zbycia tych lokali na rzecz gminy w drodze sprzedaży lub darowizny. Przyjęte rozwiązanie pozwoli na zbycie wszystkich mieszkań w budynku, co umożliwi powstanie wspólnoty mieszkaniowej bez udziału Województwa Śląskiego. Zmniejszy to koszty ponoszone przez Samorząd Województwa związane z utrzymaniem tych budynków. Obecnie w zasobach nieruchomości Województwa Śląskiego znajduje się ok. 700 lokali mieszkalnych. Zdecydowano także o likwidacji Szkoły Policealnej im. A. Fiderkiewicza w Mikołowie. Mienie szkolne zostanie przekazane dwóm szkołom policealnym w Katowicach. Nauczycielom zapewniono zatrudnienie w katowickich szkołach. Ostateczny termin opuszczenia budynku nastąpi w okresie wakacji 2008. W godzinach wieczornych, w ostatnim punkcie obrad, przewodniczący Sejmiku Piotr Zienc, poinformował o złożeniu wniosku o odwołanie Marszałka Województwa Śląskiego Janusza Moszyńskiego. Odmówił jednak udzielenia informacji na temat uzasadnienia wniosku oraz listy osób, które go poparły. Jest to już druga próba odwołania marszałka Janusza Moszyńskiego z zajmowanej funkcji. Poprzednia, nieudana, podjęta została 22 czerwca br. i zakończyła się wycofaniem wniosku przez inicjatorów w dniu, w którym radni mieli się nim zająć. Z wyliczeń wnioskodawców wynikało bowiem, że ich wniosek nie ma szans na zyskanie wymaganej większości 29 głosów. Jedyne co wtedy zrobiono, to odwołano wszystkich funkcyjnych radnych Prawa i Sprawiedliwości, w ich miejsce powołując radnych reprezentujących Platformę Obywatelską oraz Lewicę i Demokratów. Powstała w ten sposób koalicja PO i LiD, która ma większość w 48 osobowym sejmiku. W wydanym bezpośrednio po sesji oświadczeniu marszałek Janusz Moszyński stwierdził: „Po dzisiejszej sesji Sejmiku ustnie zwróciłem się do Pana Przewodniczącego o udostępnienie mi wniosku dotyczącego odwołania mnie z funkcji Marszałka Województwa Śląskiego. Ponieważ Pan Przewodniczący odmówił udostępnienia mi wniosku, który bezpośredni mnie dotyczy, nie znajduję żadnego uzasadnienia dla takiego działania”. Zdaniem marszałka Janusza Moszyńskiego kolejny wniosek o jego dowołanie, to przejaw złośliwości w wykonaniu koalicji Platformy Obywatelskiej oraz Lewicy i Demokratów. Wnioskodawcy nie mając wystarczającej większości, by odwołać marszałka blokują jego działania. Głosowanie wniosku, jeśli nie zostanie wycofany jak poprzednio odbędzie się najwcześniej za miesiąc.