XXIII sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

Radni nie udzielili absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2007 rok byłemu Zarządowi Województwa
Budżet Województwa Śląskiego na 2007 rok został uchwalony 29 stycznia 2007 r. Dochody oszacowano na kwotę ponad 1 mld 29 mln 104 tys. zł, wydatki uchwalono w wysokości 1 mld 176 mn 544 tys. zł . W ciągu minionego roku ulegał on zmianom, spowodowanym m.in. wzrostem subwencji ogólnej i spadkiem dotacji na zadania własne. Dochody całkowite budżetu zostały wykonane w 101,7 proc. planu i osiągnęły poziom ponad 1 mld 126 mln zł. W minionych latach sukcesywnie malało uzależnienie samorządu województwa od budżetu państwa. W 2000 r. aż 63,5 proc. środków budżetowych stanowiły dotacje z budżetu państwa, podczas gdy w roku minionym tylko 15,7 proc. Wydatki zostały zrealizowane tylko w 76 proc. Zabrakło postępu prac w realizacji Drogowej Trasy Średnicowej w kierunku Dąbrowy Górniczej, nie został oddany do użytku budynek przy ul. Dąbrowskiego w Katowicach, niewiele posunęła się budowa siedziby Nowego Muzeum Śląskiego, brak było postępu przy wykonaniu zadania „Zadaszenie widowni wraz z przebudową i modernizacją wieży dyspozytorskiej i jej otoczenia na Stadionie Śląskim”. To zdecydowało, że – pomimo pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach - radni większością głosów ( 20 – przeciw, 15 – za, 7 – wstrzymujących się) nie udzielili absolutorium byłemu Zarządowi Województwa z tytułu wykonania budżetu Województwa Śląskiego za 2007 rok. Brak absolutorium nie skutkuje odwołaniem Zarządu Województwa Śląskiego w obecnym składzie. Z dniem 1 sierpnia 2008 roku utworzona zostanie nowa jednostka budżetowa „Śląski Ogród Zoologiczny”. Obecnie śląskie ZOO funkcjonuje w ramach Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie. Plan restrukturyzacji parku opracowany przez Zarząd WPKiW zakładał wydzielenie Śląskiego Ogrodu Zoologicznego z jego struktur jako jednostki generującej największe koszty spółki. Na tej podstawie udzielona została parkowi przez Skarb Państwa pomoc publiczna w wysokości 12,2 mln zł. Śląski Ogród Zoologiczny będzie funkcjonował w taki sam sposób jak dotychczas, natomiast Zarząd WPKiW będzie mógł wystąpić o umorzenie przyznanej pomocy publicznej. Przewiduje się, że koszty utrzymania ZOO w roku bieżącym wyniosą blisko 6 mln zł. W związku z realizacją „Strategii komunikacji marketingowej w zakresie atrakcyjności turystycznej województwa śląskiego” zachodzi konieczność przeprowadzenia w roku 2009 ogólnopolskiej kampanii promocyjnej. Jej celem będzie utrwalenie wizerunku województwa, jako regionu atrakcyjnego turystycznie. Sejmik upoważnił Zarząd Województwa do zaciągnięcia zobowiązania na tę kampanię w wysokości 5 mln zł. Udzielono także pomocy finansowej: Gminie Będzin na modernizację sali w Teatrze Dzieci Zagłębia (600 tys. zł), Powiatowi Bielskiemu na rozbudowę Zakładu Teleradioterapii Beskidzkiego Centrum Onkologii ( 6 mln zł), Miastu Tychy na remont i rozbudowę stadionu lodowego (4 mln zł) oraz Gminie Pawonków na budowę gimnazjum (5 mln zł). Radni przystali na przekształcenia w podległych samorządowi województwa placówkach zdrowia. W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku o utworzony zostanie Zakład Opiekuńczo-Leczniczy. Liczył on będzie 220 łóżek. W Centrum Pediatrii w Sosnowcu powstanie Oddział gastroenterologiczny dla dzieci. Obejmie on opieką około 130 tys. dzieci i młodzieży z regionu Zagłębia Śląsko-Dąbrowskiego. Z kolei w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublińcu utworzony zostanie Pododdział dla kobiet w Oddziale terapii uzależnienia od alkoholu. Będzie on liczył 20 łóżek. Sejmik przyjął „Wojewódzki program rozwoju bazy sportowej”, uwzględniający dofinansowanie przez Ministra Sportu i Turystyki na rok 2008. Oprócz inwestycji kontynuowanych z lat ubiegłych w liczbie 29 na kwotę 13 753 tys. zł, Zarząd Województwa wytypował do realizacji 18 nowych inwestycji z dofinansowaniem na rok bieżący w wysokości 8 063 tys. zł. Ogółem na ten cel przeznaczonych zostanie w 2008 r. 21 816 tys. zł. Podczas sesji radna Ewa Lewandowska (PO) objęła mandat po Gabrieli Lenatrowicz(PO), miejsce Zygmunta Klosy (PO) objął Paweł Kaleta(PO). Radni zapoznali się z realizacją zadań w zakresie polityki rynku pracy w 2007 roku.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
   Podczas sesji mandat objął Paweł Kaleta  oraz Ewa Lewandowska