Obrady XXVII sesji Sejmiku

Pomoc poszkodowanym w katakliźmie, utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania wokół lotniska Katowice oraz budowa zachodniej trybuny Stadionu Śląskiego to jedne z ważniejszych punktów obrad Sejmiku Województwa Śląskiego
Sejmik udzielił pomocy finansowej w wysokości 3 mln 940 tys. zł. poszkodowanym w wyniku kataklizmu spowodowanego przez trąbę powietrzną. Pieniądze te trafią - odpowiednio do wykazanej przez gminy liczby zniszczonych budynków mieszkalnych – do gmin: Blachownia, Mykanów, Kamienica Polska, Konopiska, Kruszyna, Częstochowa, Wielowieś, Toszek, Panki, Herby, Woźniki, Lubliniec i Koszęcin. Podjęto uchwałę w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania w sąsiedztwie Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach. Wyznaczony obszar ma na celu zapobieganie szkodliwym skutkom hałasu dla zdrowia ludzi. W obrębie strefy znalazły się te obszary, na których średnie roczne natężenie hałasu przelatujących samolotów przekracza 50 dB. Dzięki wprowadzeniu tego rozwiązania właściciele nieruchomości leżących w jej obrębie będą mogli przez najbliższe dwa lata żądać od spółki GTL odszkodowania. Powstanie strefy nakłada także duże ograniczenia w remontach oraz inwestycjach budowlanych. Wymagane będzie stosowanie odpowiednich materiałów oraz technologii izolujących budynki mieszkalne oraz użyteczności publicznej od hałasu. Znacznie trudniej niż dotychczas można będzie uzyskać decyzje administracyjne dotyczące przeznaczenia terenów pod zabudowę mieszkaniową, szpitale, domy opieki społecznej. Podobne ograniczenia dotyczą zezwolenia na budowę oraz zmiany funkcji istniejących budynków na cele mieszkaniowe oraz użyteczności publicznej. Powierzchnia obszaru ograniczonego użytkowania wynosi ok. 16 km2. Mieszka w niej ok. 1612 mieszkańców. Sejmik upoważnił także Zarząd Województwa do zaciągnięcia zobowiązań finansowych na pokrycie kosztów związanych z polepszeniem funkcjonalności i komfortu na Stadionie Śląskim w Chorzowie poprzez budowę trybuny zachodniej. Wartość dodatkowych prac przy modernizacji stadionu oszacowano na ponad 75 mln zł. Całość zostanie sfinansowana ze środków budżetu państwa, gdzie na budowę zadaszenia Śląskiego zarezerwowano 110 mln zł. Udzielono pomocy finansowej gminom z przeznaczeniem na zadania: „Tworzenie gminnych świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży” (120 tys. zł) oraz „Wzmacnianie gminnych świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży” (373 tys. zł). Jest to wkład Samorządu Województwa w realizację rządowego programu „Świetlica, Praca i Staż – socjoterapia w środowisku wiejskim”. Umożliwi on uruchomienie w naszym regionie 26 nowych placówek w gminach. Zapewniają one dzieciom opiekę po zajęciach szkolnych, pomoc w nauce oraz udział w zajęciach pod opieką wykwalifikowanej kadry. Świetlice, zwłaszcza socjoterapeutyczne, odgrywają ważną rolę w systemie pomocy dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych, ponieważ zmniejszają zaległości wychowawcze i edukacyjne, rozbudzają aspiracje i udzielają pomocy psychologicznej. Realizacja tego programu ma przyczynić się także do budowania partnerstwa na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz tworzenia nowych miejsc pracy.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 Marszałek Bogusław Śmigielski uzasadnił radnym cel rozbudowy Stadionu Śląskiego  Prezes GTL Artur Tomasik przedstawił założenia obszaru ograniczonego użytkowania