XXXIX Sesja Sejmiku

4 mln zł na budowę hal sportowych, przystąpienie do Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego oraz podwyższenie kapitału zakładowego GTL to ważniejsze z podjętych dziś uchwał przez Sejmik
Sejmik Województwa Śląskiego wyraził zgodę na przystąpienie do stowarzyszenia „Europejski Szlak Dziedzictwa Przemysłowego” (European Route of Industrial Heritage - ERIH). Jego celem jest promocja europejskiego dziedzictwa industrialnego i wprowadzanie na rynek atrakcji turystycznych obiektów poprzemysłowych. Stowarzyszenie chce przyczyniać się do badań nad europejskim wymiarem techniki, historii społecznej oraz historii kultury epoki industrializacji. Szlak tworzy sieć złożona z najważniejszych obiektów stanowiących dziedzictwo przemysłowe Europy. Trzon Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego tworzą tzw. „punkty kotwiczne”, czyli miejsca, które odegrały znaczącą rolę w przemysłowej historii kontynentu europejskiego. Szlak obecnie obejmuje Wielką Brytanię, Niemcy, Francję, Belgię, Holandię, Luksemburg, Czechy i Hiszpanię. Dzięki przystąpieniu do stowarzyszenia obiekty znajdujące się na tej trasie uzyskają możliwość promocji na skalę europejską poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej i w materiałach promocyjnych ERIH. Przewidziana jest również wymiana doświadczeń podczas wspólnych konferencji i sympozjów. Uchwała ta wejdzie w życie po uzyskaniu zgody Ministra Spraw Zagranicznych na przystąpienie Województwa Śląskiego do Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego. Radni zdecydowali także o przystąpieniu Województwa Śląskiego do „Sojuszu rozwiniętych gospodarczo regionów Europy z dużym udziałem energochłonnych zakładów przemysłowych”. Sojusz został założony z inicjatywy regionów: Górnej Austrii i Północnej Nadrenii-Westfalii w 2008 roku. Jego ideą jest współpraca regionów silnych gospodarczo i z dużym udziałem przedsiębiorstw energochłonnych na rzecz takiego sposobu wdrażania pakietu energetyczno-klimatycznego, aby zminimalizować koszty gospodarcze i społeczne zagrożenia związane z jego wprowadzaniem. Regionami obecnie tworzącymi Sojusz są: Bawaria, Hesja, Limburgia, Północna Nadrenia-Westfalia, Górna Austria, Saara, Styria i Dolna Saksonia. Sejmik przyjął ponadto „Program Wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży województwa śląskiego na lata 2009 – 2012”. Służyć ma on m.in. zwiększaniu szans edukacyjnych młodzieży oraz wspieraniu uczniów i słuchaczy w rozwijaniu ich uzdolnień i zainteresowań. Będzie realizowany w postaci stypendiów przyznawanych za dobre wyniki w nauce, a także zaangażowania ucznia w sprawy środowiska regionalnego i lokalnego. Stypendia wypłacane będą w 10 transzach w ciągu roku szkolnego, tj. od września do czerwca następnego roku. Ich wysokość oraz liczba uzależniona będzie od wysokości środków zaplanowanych na ten cel w budżecie Województwa Śląskiego. Radni przyznali po 2 mln zł na budowę hal sportowych w Rudach i Lelowie. Lelów jest jedną z kilku gmin województwa, która nie posiada żadnej sali gimnastycznej. Szukając źródeł dofinansowania inwestycji, której wartość wynosi ok. 5 mln zł, władze Lelowa złożyły wniosek o dofinansowanie w ramach działania RPO- Infrastruktura placówek oświaty. Przy dużej konkurencji o unijne dotacje został on sklasyfikowany na 117 miejscu listy rezerwowej. Pomoc finansowa z budżetu województwa umożliwi budowę hali, która będzie służyć około 600 uczniom szkół podstawowych. W Rudach Raciborskich przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rudach ma powstać pełnowymiarowa hala sportowa z widownią dla 200 osób. Ma ona służyć zarówno uczniom zespołu szkół jak i mieszkańcom okolicznych sołectw. Ma być także uzupełnieniem oferty turystyczno- rekreacyjnej gminy w której trwają prace modernizacyjne Pocysterskiego Zespołu Klasztorno- Pałacowego. Pomoc finansowa z budżetu Województwa zostanie przeznaczona na wykonanie stanu surowego obiektu. Podjęta została też uchwala na mocy której podwyższony zostanie kapitał zakładowy GTL S.A. Katowice poprzez emisję nowych akcji i objęcie przez Województwo Śląskie nie więcej niż 359 tys. nowych akcji o wartości 100 zł każda oraz ich pokrycie wkładem pieniężnym w kwocie nie wyższej od 35 mln 900 tys. zł. Podwyższenie kapitału pomoże sfinansować w części najważniejsze projekty planu rozwoju Międzynarodowego Portu Lotniczego. Radni wysłuchali informacji o realizacji „Strategii Rozwoju Kultury w województwie śląskim na lata 2006 – 20020”.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Radni wysłuchali informacji o realizacji Strategii Rozwoju Kultury   Sesji towarzyszyła prezentacja instytucji kultury Województwa Śląskiego  Do dofinansowania budowy hal sportowych radnych przekonywali wójt Lelowa Jerzy Szydłowski oraz burmistrz Kuźni Raciborskiej Rita Serafin

Załączniki