Oświadczenie Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie ostatnich działań KZK GOP

W dniu 20 lutego 2002 odbyła się konferencja prasowa Zarządu Województwa Śląskiego poświęcona działaniom KZK GOP zmierzającym do ograniczenia komunikacji publicznej na terenie Aglomeracji Górnośląskiej oraz odwołaniu w dniu wczorajszym Dyrektora Śląskiej Regionalnej Kasy Chorych Andrzeja Sośnierza.
Podczas konferencji Wicemarszałek Lucjan Kępka przedstawił oświadczenie Zarządu Województwa dotyczące społecznych kosztów związanych z ograniczeniem komunikacji publicznej, a zwłaszcza tramwajowej. Marszałek Województwa Śląskiego dr Jan Olbrycht wyraził zaskoczenie i niezadowolenie decyzją podjętą wczoraj przez Radę ŚRKCh. „Ta decyzja może zdestabilizować pracę Kasy Chorych” – stwierdził Marszałek. Zarząd Województwa podejmie starania o zwołanie nadzwyczajnej sesji Sejmiku Województwa Śląskiego, poświęconej sprawie funkcjonowania Śląskiej Kasy Chorych.
Oświadczenie Zarządu Województwa Śląskiego
W związku z podjętymi przez KZK GOP działaniami zmierzającymi do ograniczenia komunikacji publicznej w Aglomeracji Górnośląskiej, w tym szczególnie komunikacji tramwajowej oraz próbie zrzucenia odpowiedzialności za te działania na Zarząd Województwa Śląskiego – oświadczamy: Zarząd Województwa Śląskiego nie jest i nigdy nie był organizatorem komunikacji publicznej w Aglomeracji. Zarząd nie jest też ustawowo zobowiązany, ani uprawniony do prowadzenia takiej działalności. Wobec zaprzestania w 1999 roku dofinansowywania komunikacji publicznej w Aglomeracji z budżetu Państwa i wynikającej z tego faktu groźbie likwidacji komunikacji tramwajowej Sejmik Województwa, kosztem wielu swoich ustawowych zadań, postanowił przekazać na PKT kwotę 35 mln 828 tys. zł i na KZK GOP kwotę 8 mln 521 tys. zł. Kwoty te przeznaczone były jedynie na podtrzymanie w 1999 roku systemu transportu publicznego w celu jego przeorganizowania. KZK GOP natomiast nie przedsięwziął żadnych w tym kierunku działań. W 2000 roku dotacja dla KZK z budżetu Województwa w wysokości 29 mln zł uwarunkowana była wprowadzeniem wykupu usług przewozowych w PKT, wprowadzeniem wspólnego biletu i koordynacją rozkładów jazdy. KZK tylko dwa pierwsze zadania spełnił całkowicie. Brak pełnego skoordynowania rozkładów jazdy, stopniowego ale zdecydowanego likwidowania linii dublujących się, uruchamiania nowych kierunków połączeń (np. na liniach likwidowanych przez PKP) skutkuje obecnie m.in. trudnościami finansowymi Związku. W 2001 roku kwota 26 mln 525 tys. zł z budżetu Województwa przeznaczona była na dalsze prace integracyjne. Pogarszająca się sytuacja w zakresie dochodów budżetu Województwa wprowadzone ustawą zobowiązania Samorządu Wojewódzkiego do pełnienia funkcji organizatora komunikacji kolejowej zmusiły Zarząd Województwa do wypowiedzenia części finansowej Porozumienia „Integracyjnego”, zawartego z KZK w 2000 roku. Całoroczne finansowanie procesu integracji autobusowo–tramwajowej w 2001 roku wyniosło 23 mln 209 tys. zł, co zmniejszyło budżet KZK o około 0,7%. Publikowane więc w prasie w ubiegłym roku oświadczenia, jakoby wyłączenie niektórych linii autobusowych i tramwajowych spowodowane było zmniejszeniem finansowania ze strony Województwa jest zdecydowanie nieprawdziwe, zarówno w aspekcie finansowym, jak i wzajemnych zobowiązań stron. Uznając olbrzymie znaczenie sprawnie działającej komunikacji publicznej dla prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki Aglomeracji, Sejmik Województwa zdecydował się, kosztem kredytu, finansować w 2002 roku dalsze prace nad integracją systemów komunikacji publicznej, zmierzające do zsynchronizowania rozkładów jazdy autobusów i tramwajów z rozkładami jazdy pociągów oraz wprowadzenia wspólnego biletu okresowego. Niestety KZK GOP nie bierze udziału w pracach przygotowawczych, co oznacza, że nie jest zainteresowany dalszym doskonaleniem systemów komunikacji w Aglomeracji Górnośląskiej oraz nie chce korzystać ze środków finansowych przeznaczonych na ten cel przez Samorząd Województwa w br. Ograniczanie zakresu komunikacji i to głównie w odniesieniu do komunikacji tramwajowej jest niezrozumiałe i niczym nieuzasadnione. Może doprowadzić do nieodwracalnej likwidacji tego środka transportu ze szkodą przede wszystkim dla społeczności miast Aglomeracji. Uniemożliwi również dalszą współpracę pomiędzy KZK GOP i Zarządem Województwa Śląskiego, zarówno w zakresie prac integracyjnych, jak i prowadzonej przez Zarząd Województwa inwestycji modernizacji linii tramwajowych. Za Zarząd Województwa (—) Lucjan Kępka Wicemarszałek Województwa Śląskiego
Załączniki
Tekst porozumienia zawartego 27 stycznia 2000 pomiędzy Województwem Śląskim a KZK GOP