Spotkanie Zarządów Województw Małopolskiego i Śląskiego

Tematy gospodarcze zdominowały rozmowy
Głównym tematem rozmów był rozwój terminalu w Sławkowie. Stwierdzono, iż może on przynieść korzyści obu regionom i dlatego władze województw występować będą wspólnie w tej sprawie. Rozwój tego obszaru może generować tysiące miejsc pracy. Kolejnym tematem było połączenie Huty Sendzimira w Krakowie i Huty Katowice w Dąbrowie Górniczej w związku z restrukturyzacją hutnictwa w Polsce. Uzgodniono podjęcie działań w celu wpierania procesu restrukturyzacji. Mają one dotyczyć zwłaszcza zagospodarowywanie zbędnego majątku, poszukiwania nowych inwestorów oraz przeprowadzania szkoleń dla zwalnianych pracowników. Rozmawiano także nt. Funduszy Strukturalnych jakie napływać będą do regionów po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Do 15 kwietnia br. sporządzona zostanie lista wspólnych projektów które zgłoszone zostaną do Ministra Gospodarki, który będzie zarządzał Sektorowym Programem Operacyjnym Funduszy Strukturalnych. Na spotkaniu obecni byli także przedstawiciele wojewody małopolskiego i śląskiego. Było to trzecie spotkanie władz samorządowych obu regionów.