Jan Olbrycht nominowany w skład Narodowej Rady Integracji Europejskiej

Prezes Rady Ministrów nominował Marszałka Województwa Śląskiego Jana Olbrychta w skład Narodowej Rady Integracji Europejskiej
Narodowa Rada Integracji Europejskiej utworzona 11 lutego br. jest organem opiniodawczym i doradczym Prezesa Rady Ministrów. Do jej zadań należy opiniowanie działań związanych z przystąpieniem Polski do członkostwa w Unii Europejskiej, wspieranie dialogu oraz porozumienia społecznego w zakresie integracji europejskiej. W ramach rady działają środowiskowe rady konsultacyjne do spraw samorządu terytorialnego, środków masowego przekazu, środowisk gospodarczych, wiejskich, nauki, organizacji pozarządowych oraz młodzieży. W skład rady wchodzi obecnie 68 przedstawicieli organizacji społeczno-zawodowych, środowisk opiniodawczych oraz naukowych. Oficjalne wręczenie Marszałkowi aktu mianowania nastąpi podczas najbliższego posiedzenia rady w dniu 18 lipca br.