Zaproszenie do kolejnej edycji programu Phare CBC II

Piąta edycja programu współpracy przygranicznej Phare
Zarząd Województwa Śląskiego zaprasza do składania projektów w ramach Programu Współpracy Przygranicznej Polska – Słowacja Phare 2000 – Fundusz Małych Projektów Infrastrukturalnych. Preferowane będą projekty dotyczące rozwoju demokracji lokalnej, przedsiębiorczości, turystyki, wymiany kulturalnej, ochrony środowiska i zdrowia oraz przepływu informacji. O dofinansowanie mogą starać się lokalne organizacje non–profit, z gmin i powiatów przygranicznych województw małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego. Powinny one posiadać stabilne i wystarczające źródło finansowania zapewniające kontynuację przedsięwzięcia po zakończeniu inwestycji oraz posiadać doświadczenie w zarządzania podobnymi projektami. Zgłaszający powinni dysponować min. 25% udziałem własnym. Wielkość dotacji wynosić może od 50 000 do 300 000 euro. Łącznie na dofinansowanie przeznaczone zostanie 304 tys. euro. Wnioski o dofinansowanie składać należy w terminie do 4 października 2002 roku. Rozstrzygnięcie programu przewidziane jest w listopadzie 2002. Szczegółowe informacje dostępne są w Wydziale Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, pokój 381, tel. +48(32)255 37 58. Pytania można kierować można także drogą elektroniczną na adres: fundusze@silesia-region.pl.
Załączniki
Zaproszenie do składania wniosków
Wytyczne dla wnioskodawców
Formularz wniosku
Wzór umowy
Wzór streszczenia w jęz. angielskim
Procedury kontraktowania
Matryca logiczna
Materiały w formacie rtf (zip - 425KB)
Materiały w formacie pdf (zip - 991KB)