Współpraca z Krajem Żylińskim

Ze Słowakami o rozwoju transgranicznej współpracy międzyregionalnej
W Województwie Śląskim od wczoraj przebywa z dwudniową wizytą delegacja Kraju Żylińskiego. Z Marszałkiem Województwa Śląskiego Michałem Czarskim spotkał się Przewodniczący Samorządowego Kraju Żylińskiego Josef Tarčák. Omówiono realizację i możliwości rozszerzenia postanowień zawartego 14 listopada 2002 roku, porozumienia o współpracy pomiędzy Województwem Śląskim a Krajem Żylińskim. W spotkaniu wzięli udział Radni oraz Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Zbigniew Wieczorek. Josefowi Tarčákowi towarzyszyła grupa słowackich samorządowców. Josef Tarčák liczy na możliwość wzmocnienia współpracy gospodarczej i kulturalnej oraz wykorzystania w swoim kraju doświadczeń samorządu Województwa Śląskiego w ubieganiu się o dostęp do funduszy pomocowych Unii Europejskiej. Referendum europejskie na Słowacji odbędzie się już 16-17 maja br. Goście interesowali się przedsięwzięciami realizowanymi w naszym regionie w ramach kolejnych edycji programu Phare. Marszałek Czarski przedstawił najważniejsze inwestycje finansowane w naszym województwie ze środków unijnych. Poinformował także o przygotowaniu Regionalnego Programu Operacyjnego, na realizację którego w latach 2004- 2006, Województwo może otrzymać 270 mln euro pochodzących z poakcesyjnych funduszy strukturalnych. Jednym z priorytetów tego programu jest rozbudowa i modernizacja infrastruktury. Najwięcej środków przeznaczy się na inwestycje drogowe, także te, które przyczynią się do koordynacji systemów drogowych na pograniczu Województwa Śląskiego i Kraju Żylińskiego. Marszałek zadeklarował gotowość udostępnienia słowackim partnerom doświadczeń Województwa w zabieganiu o fundusze unijne. Rozmówcy podkreślili potrzebę zwiększenia dobrosąsiedzkiej współpracy gospodarczej i turystycznej w ramach Euroregionu Beskidy. Przez kraj Żyliński przebiegają międzynarodowe trasy komunikacyjne, które poprzez Polskę łączą Skandynawię i kraje nadbałtyckie z Europą Południową. Dla naszych regionów to ważne i obiecujące pole do współpracy. Duży potencjał kryje się także w rozwoju turystyki i towarzyszącej jej infrastruktury. Podczas spotkania podkreślono także konieczność rozwoju transgranicznej współpracy w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Wymiana towarów oraz usług może wykreować nowe miejsca pracy oraz ożywić rozwój lokalny w gminach i powiatach po obu stronach granicy. Delegacja Słowacka wzięła udział w pierwszym posiedzeniu Komisji Mieszanej ds. współpracy pomiędzy Województwem Śląskim i Samorządowym Krajem Żylińskim. W planie wizyty znalazło się także spotkanie ze Śląskim Kuratorem Oświaty Jerzym Gradem, Przewodniczącym Związku Gmin Jurajskich Andrzejem Markowskim, Zarządem Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz władzami Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie.
Załączniki
Informacje o Kraju Żylińskim