Studenckie Biuro Porad Prawnych

W siedzibie rektoratu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyło się spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich prof. Andrzejem Zollem.
Okazją do spotkania było podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Rzecznikiem a Uniwersytetem Śląskim w dziedzinie ochrony praw człowieka i obywatela. Wspieraniu idei porozumienia sprzyjać będzie działalność studenckiego biura porad prawnych gdzie studenci Wydziału Prawa i Administracji UŚ, pod okiem opiekunów naukowych, będą zdobywać doświadczenie w rozwiązywaniu problemów prawnych obywateli, których nie będzie stać na skorzystanie z usług profesjonalnych prawników. Przed ceremonią podpisania dokumentu prof. Zoll rozmawiał z Marszałkiem Województwa Michałem Czarskim, Wojewodą Śląskim Lechosławem Jarzębskim, senator Krystyną Doktorowicz oraz rektorem UŚ prof. Januszem Janeczkiem. Dyskusja dotyczyła zagadnień legislacyjnych oraz prawnych aspektów działalności władz administracyjnych i samorządowych. Wskazywano na niedoskonałość wielu ustaw, występujące pomiędzy ustawami sprzeczności oraz prawne przeszkody uniemożliwiające działania na rzecz szybkiego rozwoju i restrukturyzacji gospodarki. Prof. Zoll ubolewał nad niskim poziomem kultury prawnej w Polsce i mizernym stanem świadomości obywatelskiej. "Ponad 50 tys. skarg wpływających do mojego Biura w ciągu roku to dowód na społeczną utratę zaufania do organów powołanych do rozwiązywania problemów obywateli. Działalność Biura Rzecznika Praw Obywatelskich sprowadza się często do naprawiania błędów i niekompetencji urzędników, którzy nadal nie rozumieją, że władza w demokratycznym kraju jest zobowiązana służyć obywatelowi" – stwierdził prof. Andrzej Zoll Michał Czarski wyraził uznanie dla działalności Rzecznika i podkreślił wagę jaką ta instytucja odgrywa w umacnianiu demokracji i wspieraniu budowy społeczeństwa obywatelskiego. Marszałek zgodził się z prof. Zollem, iż obecnie jednym z najdotkliwszych problemów jest bezrobocie oraz pogłębiające się rozwarstwienie i pauperyzacja społeczeństwa. Przedstawił Rzecznikowi działania, które Samorząd Wojewódzki podejmuje na rzecz łagodzenia skutków bezrobocia i kreowania warunków sprzyjających powstawaniu nowych miejsc pracy. Prof. Zoll stwierdził że bezrobocie to już nie tylko problem ekonomiczny ale także społeczny. Długotrwałe bezrobocie prowadzi do degradacji człowieka, który stopniowo traci zdolność do pracy, której poszukiwanie i ew. podjęcie wymaga pokonania psychologicznej bariery. Rzecznik podkreślił potrzebę szybkiego wdrożenia programu walki z bezradnością społeczną wyrażając nadzieję, że do działań na rzecz umacniania świadomości społecznej, popularyzacji wiedzy obywatelskiej oraz wspierania obywateli w dochodzeniu ich praw wobec zbiurokratyzowanej administracji włączą się także studenci UŚ. "Studencka klinika porad prawnych to świetna szkoła życia i wiedzy prawniczej w tej jej części, której nie da się wyczytać nawet z najlepszych podręczników. Chciałbym aby Studenckie Biuro Porad Prawnych UŚ stało się agendą Biura Rzecznika Praw Obywatelskich na Śląsku" - powiedział prof. Andrzej Zoll.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Od lewej: Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Andrzej Zoll, rektor UŚ prof. Janusz Janeczek i Marszałek Województwa Śląskiego Michał Czarski Spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich w siedzibie rektoratu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Rzecznikiem Praw Obywatelskich a Uniwersytetem Śląskim w dziedzinie ochrony praw człowieka i obywatela. Na zdjęciu prof. Andrzej Zoll i rektor UŚ prof. Ja Uczestnicy spotkania

Załączniki
Tekst wystąpienia wygłoszonego przez Sebastiana Drzazgę, Przewodniczącego Koła Naukowego „Studencka Poradnia Prawna” podczas ceremonii podpisania porozumienia