Koniec kadencji WRZ

Marszałek podziękował członkom Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia

Upływa kadencja 2009-2013 Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia Województwa Śląskiego. Dziś odbyło się ostatnie posiedzenie Rady, podczas którego marszałek Mirosław Sekuła podziękował wszystkim zaangażowanym w jej czteroletnią działalność.

„Chciałbym podziękować państwu za dotychczasową pracę w Radzie. W takich zespołach tkwi ogromny potencjał. Po udanych przekształceniach w naszym przemyśle musimy znacząco przyspieszyć, żeby inni nas nie przegonili.  Dlatego ważne jest, by takie gremia jak WRZ, oprócz rozwiązywania bieżących problemów, patrzyły w przyszłość, żeby nie stracić żadnej, nawet najmniejszej szansy na rozwój regionu. Dziękuję za wszelkie wysiłki na rzecz tego, by nasza kultura pracy była coraz wyższa" - powiedział marszałek Mirosław Sekuła.

Wojewódzka Rada Zatrudnienia jest organem opiniodawczo-doradczym Marszałka Województwa w sprawach polityki rynku pracy. Jej zadaniem jest inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w województwie. Wojewódzka Rada Zatrudnienia realizuje swoje zadania m.in. poprzez opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych w celu finansowania programów dotyczących promocji zatrudnienia oraz różnych zadań związanych z rynkiem pracy. Wydaje także opinie w sprawach dotyczących kierunków kształcenia czy szkolenia zawodowego.

Kadencja Rady trwa 4 lata. Członków Rady powołuje i odwołuje marszałek województwa. W skład Rady wchodzą przedstawiciele wojewódzkich struktur organizacji związkowych, organizacji pracodawców, społeczno-zawodowych organizacji rolników, organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy oraz przedstawiciele nauki i administracji rządowej.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.