Recepta na transport

Problemy komunikacji publicznej w aglomeracji katowickiej były tematem posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego obradującej pod przewodnictwem Wojewody Śląskiego Lechosława Jarzębskiego
Członkowie samorządu województwa, prezydenci miast, przewodniczący KZK GOP oraz przedstawiciele związków zawodowych dyskutowali o głębokim kryzysie, w jakim tkwi komunikacja pasażerska na terenie działania największego w regionie organizatora transportu publicznego. Związkowcy poddawali w wątpliwość sens funkcjonowania KZK GOP na dotychczasowych zasadach. Podkreślano konieczność pilnej restrukturyzacji finansowania komunikacji autobusowej i tramwajowej na Śląsku. Postulowano finansowanie trójstopniowe z poziomu budżetu państwa, powiatów i gmin. Prezydent Chorzowa Marek Kopel zaproponował by stworzyć warunki umożliwiające finansowanie KZK GOP na zasadach obowiązujących w odniesieniu do PKS, bowiem 85% linii obsługiwanych przez KZK przebiega przez co najmniej 3 miasta. Prezydent Sosnowca Kazimierz Górski zrelacjonował oszczędnościowe posunięcia tamtejszego PKM (wypracowano 4 mln zł oszczędności) wykazując, iż jest to jedyny sposób by przetrwać transportowy kryzys spowodowany również znacznym spadkiem wpływów ze sprzedaży biletów – pasażerowie nagminnie nie kasują biletów. Wojewoda Lechosław Jarzębski poinformował o otrzymaniu listu od prezydenta Gliwic, z którego wynika iż miasto nosi się z zamiarem opuszczenia KZK GOP. Większość dyskutantów podkreślała, że kroki zmierzające w kierunku dezintegracji komunikacji publicznej są szkodliwe dla pasażerów i w ostatecznym rozrachunku przyniosą wzrost kosztów organizacji transportu w miastach, które zdecydują się na samodzielnie działanie na tym polu. Przedstawiciel Ministerstwa Skarbu opowiedział się za naprawą integracji komunikacji na Śląsku, jej reorganizacją i usprawnieniem. Rozwiązanie KZK GOP byłoby błędem, wypaczeniem pozytywnego sensu istnienia Związku i zmarnowaniem wieloletnich wysiłków zmierzających do zintegrowania transportu w aglomeracji. Przedstawiciel Tramwajów Śląskich S.A. postulował stworzenie ustawy aglomeracyjnej oraz optymalizację organizacji transportu m.in. poprzez likwidację linii autobusowych przebiegających równolegle do linii tramwajowych. Odpowiadając na zarzut zbyt skąpego dotowania KZK GOP Marszałek Województwa Śląskiego Michał Czarski przedstawił strukturę budżetu województwa w zakresie finansowania transportu i komunikacji. W sytuacji gdy nie ma możliwości pozyskania dodatkowych środków dla KZK GOP należałoby rezygnować np. z budowy nowych lub remontu zniszczonych dróg. Taka alokacja środków byłaby wysoce niekorzystna dla funkcjonowania innych przedsięwzięć związanych z tą branżą. Tymczasem budżet KZK GOP jest niewiele niższy od budżetu Województwa. Kwota, której dotyczą dodatkowe roszczenia KZK stanowi zaledwie ok. 3% budżetu jakim Związek dysponuje. Marszałek Czarski zdecydowanie poparł postulat Wojewody Jarzębskiego by powołać zespół roboczy, który w trybie pilnym (w ciągu 2 tygodni) opracuje koncepcję dofinansowania komunikacji w aglomeracji katowickiej i przedstawi propozycje konkretnych rozwiązań w celu uzdrowienia sytuacji. W późniejszym terminie zespół działający pod przewodnictwem Członka Zarządu Województwa – Wiesława Marasa opracuje założenia funkcjonowania, reformy i finansowania śląskiej komunikacji publicznej w roku 2004. Jeden z uczestników spotkania zgłosił propozycję zlecenia Regionalnej Izbie Rozrachunkowej zbadania prawidłowości dysponowania środkami na finansowanie transportu publicznego w aglomeracji katowickiej. Kolejne posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego poświęcone problemom komunikacji Wojewoda zwołał na 26 bm.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 Dyskusja podczas posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego  Posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Gmach Sejmu Śląskiego  Od lewej Wicewojewoda Teresa Randak oraz Marszałek Michał Czarski