Pieniądze dla gmin i przedsiębiorców

Z dwudniową wizytą na Śląsku przebywa Victor Agius, przedstawiciel Banku Rozwoju Rady Europy. W ramach kredytu udzielonemu rządowi RP, BRRE sfinansuje realizację "Programu łagodzenia w województwie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego"
"Pieniądze na ten cel zostały już przez nas przelane na konto polskiego ministerstwa finansów. To precedens w naszej działalności, bowiem BRRE z zasady nie udostępnia środków przed zatwierdzeniem kredytowanych projektów" – powiedział Victor Agius. "Nasz bank wierzy w celowość i skuteczność tego programu. Chcemy jak najszybciej doprowadzić do uruchomienia finansowania tego przedsięwzięcia". Podczas spotkania w Urzędzie Marszałkowskim podsumowano dotychczasowe prace nad realizacją pierwszego etapu wdrażania Programu. Marszałek Michał Czarski poinformował gościa z Paryża o zakończeniu procedury związanej z utworzeniem listy 62 spośród 95 projektów inwestycyjnych złożonych przez gminy w ramach jednego z dwóch instrumentów finansowych przewidzianych do realizacji w oparciu o pierwszą transzę kredytu BRRE w wysokości 103 mln zł. Zatwierdzona przez Zarząd Województwa lista rankingowa gminnych projektów została przekazana do akceptacji zarówno BRRE jaki i ministerstwu gospodarki RP. Deklarując akceptację dla zdecydowanej większości projektów, Victor Agius zgłosił potrzebę wyjaśnienia kilku niejasności oraz doprecyzowania informacji dotyczących niektórych inwestycji. Praktyką banku jest także bezpośredni kontakt z beneficjentami dotacji. Przedstawiciel BRRE odwiedzi Rybnik oraz Częstochowę by na miejscu zapoznać się ze stanem przygotowań gmin do wykorzystania przyznanych środków. Bank chciałby uzyskać pewność, iż pieniądze przekazane gminom zostaną przeznaczone na tworzenie nowych miejsc pracy i przyczynią się do przyspieszenia lokalnego rozwoju gospodarczego. Victor Agius zapowiedział formalne zatwierdzenie przez BRRE listy rankingowej gminnych projektów inwestycyjnych. Pozwoli to na bezzwłoczne przekazanie planowanych środków z ministerstwa gospodarki na konto Urzędu Marszałkowskiego. Po rozstrzygnięciu przetargów na poszczególne inwestycje pieniądze zostaną przekazane gminom. Środki muszą być wykorzystane przed końcem br. Drugim instrumentem finansowym realizowanym w ramach pierwszej transzy kredytu BRRE będzie program pożyczek udzielanych małym i średnim przedsiębiorstwom na tworzenie w regionie śląskim nowych miejsc pracy. Obsługą tego instrumentu zajmuje się Fundusz Górnośląski we współpracy z bankami, które podpisały z nim odpowiednie umowy o współpracy. Marszałek Michał Czarski podkreślił dobrą współpracę samorządu województwa z ministerstwami gospodarki oraz finansów. "Formalna akceptacja listy rankingowej przez BRRE pozwoli na nadrobienie proceduralnych opóźnień i bezzwłoczne podjęcie realizacji, tak potrzebnych gminom inwestycji" – powiedział marszałek. W spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim uczestniczył Tomasz Zieliński, Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, członkowie zarządu województwa śląskiego oraz Józef Dulian, Prezes Zarządu Funduszu Górnośląskiego S.A. Pracownicy Wydziału Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich oraz Wydziału Polityki Gospodarczej UM wyjaśniali wątpliwości i szczegółowo referowali wybrane przez przedstawiciela BRRE projekty. Victor Agius rozmawiał także z zarządem Funduszu Górnośląskiego oraz przedstawicielami banków, które uczestniczyć będą w udzielaniu pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw.