Rozwiązania dla firm branży okołogórniczej

Sytuacja małych i średnich firm w sektorze górniczym była tematem panelu podczas kongresu MŚP

Uczestnicy spotkania wskazali innowacje jako szansę dla branży górniczej, jak i firm współpracujących z tym sektorem. Podkreślano przy tym konieczność podejmowania przemyślanych decyzji, nie zawsze bowiem innowacyjne rozwiązania są trafne, wystarczy bowiem unowocześnić te sprawdzone. Zwrócono również uwagę, że innowacyjne technologie i sposoby pracy potrzebują czasu, by wykazać ich skuteczność, branża zaś wtłoczona jest w krótkie cykle, w których zarządzający chcą wykazać się skutecznością stosowanych rozwiązań.

Paneliści wskazali także obszary, które należy zagospodarować dla lepszego rozwoju sektora MŚP. Kristopher Sanchez zaproponował platformy współpracy pomiędzy branżą wydobywczą i przemysłem a małymi i średnimi przedsiębiorcami z udziałem samorządu i świata nauki – takie rozwiązania odnoszą sukces w stanie Nevada, który reprezentował.

Do słów przedmówcy ze Stanów Zjednoczonych odniósł się także Kazimierz Karolczak, który wskazał na specyficzne problemy polskiego górnictwa. „Województwo śląskie nie ma takich możliwości budowania narzędzi związanych z górnictwem i branżą okołogórniczą jak stan Nevada. My musimy opierać się na programach rządowych, które często opracowywane są z dala od nas. Dysponujemy jednak dużymi środkami europejskimi, które w obecnej perspektywie przeznaczamy właśnie na innowacyjne technologie i wsparcie w tej dziedzinie firm sektora MŚP” – powiedział Karolczak.

Zwrócił także uwagę na potencjał badawczo-rozwojowy oraz ludzki, jaki wypracowany został przez lata w naszym województwie, co jego zdaniem pozawala rozszerzać ofertę branży okołogórniczej, a tym samym docierać do nowych rynków zbytu. „Branży okołogórniczej potrzebna jest dywersyfikacja zarówno co do produktów, które oferuje, jak i kierunków ich zbytu. Przedsiębiorcy powinni rozszerzać swoja ofertę, by nie byli uzależnieni tylko od jednej branży, z drugiej strony powinni ze swoją ofertą wychodzić poza region i kraj, w którym produkują. To trudne i kosztowne wyzwania, ale posiadamy na to środki europejskie, które kierować będziemy na innowacje. Nawiązujemy kontakty z regionami, w których także dominował sektor wydobywczy, zbieramy doświadczenia i nawiązujemy współpracę. Przykładem może być porozumienie, jakie zamierzamy podpisać w czasie kongresu ze stanem Nevada” – dodał Kazimierz Karolczak.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.