Śląskie w stronę innowacji

Uchwałę w sprawie działań na rzecz wspierania i kreowania innowacji podjęli radni podczas sesji nadzwyczajnej Sejmiku Województwa Śląskiego w trakcie VI Europejskiego Kongresu Małej i Średniej Przedsiębiorczości

„Już po raz czarty jako Sejmik Województwa organizujemy nadzwyczajną sesję na Europejskim Kongresie Małej i Średniej Przedsiębiorczości. Przez swoją obecność tutaj oraz podjecie uchwały chcemy podkreślić i docenić rolę jaką w gospodarce naszego regionu odgrywają przedsiębiorstwa – powiedział Grzegorz Wolnik, Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego.

„Województwo Śląskie należy do najsilniejszych gospodarczo regionów Polski. Obraz województwa na przestrzeni lat zmienił się w sposób zasadniczy. Stały rozwój i unowocześnianie tradycyjnych dziedzin gospodarki, jak również kreowanie nowych innowacyjnych jej gałęzi są głównymi wyzwaniami, jakie wciąż stoją przed gospodarką regionu. Dlatego też istnieje potrzeba wspierania innowacji, szczególnie w obszarze inteligentnych specjalizacji regionu, a także konieczność wykorzystania potencjału naukowo-badawczego, biznesowego, edukacyjnego i społecznego Województwa Śląskiego” - czytamy w przyjętej uchwale.

Radni wojewódzcy podkreślili potrzeby związane z projektami badawczo- rozwojowymi, zaś szansę na rozwój regionu upatrują w innowacyjności, a co za tym idzie jego konkurencyjności na poziomie krajowym, jak i zagranicznym. „Potencjał kapitału ludzkiego w procesie rozwijania innowacyjnej gospodarki oraz efektywna współpraca na linii nauka-biznes-samorząd są gwarantem dalszego rozwoju innowacyjności w regionie” – dodają radni.

W trakcie sesji odtworzono wystąpienie Elżbiety Bieńkowskiej Komisarz UE ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości oraz małych i średnich przedsiębiorstw, która zwróciła uwagę na potencjał jaki tkwi w wykształconych specjalistach, których nie brakuje w naszym regionie. Podała także przykłady działań jej resortu oraz Unii Europejskiej na rzecz innowacji i przemysłu jak choćby powstały Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych.

Wicemarszałek Aleksandra Skowronek odniosła się z kolei do inteligentnych specjalizacji, do których w województwie śląskim zalicza się m.in. medycynę, energetykę i technologie informacyjne i komunikacyjne oraz dodała, że w priorytecie na nowoczesną gospodarkę, przeznaczono łącznie 245 mln euro.

Profesor Marek Gzik, dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej i jednocześnie radny wojewódzki przestrzegał, że przyszłość regionu w dużej mierze zależy od nauki, która ciągle jest niedofinansowana. „Czy wyobrażacie sobie Państwo Śląskie bez nauki?” - pytał retorycznie. Przedstawił dane z których jasno wynika, że nauka oraz szkolnictwo wyższe są w naszym regionie niedofinansowane. Zaapelował do radnych wojewódzkich by wsparli finansowo tę dziedzinę, inaczej bowiem możemy stracić możliwość stworzenia w regionie wiodącego ośrodka naukowego.

Podczas sesji wręczono także Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Złote odznaki otrzymali: Andrzej Rymarczyk oraz Henryk Borowski, srebrne odznaki: Jerzy Gas i Zenon Nowak. "Odznakę honorową za zasługi dla województwa śląskiego" ustanowiono uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego 11 grudnia 2000 r. To odznaka, którą przyznaje się osobom fizycznym oraz instytucjom państwowym, jednostkom samorządu terytorialnego, przedsiębiorcom, organizacjom społecznym i zawodowym, które całokształtem działalności, względnie realizacją swoich zadań na terenie województwa śląskiego przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego i społecznego rozwoju województwa. Odznakę z własnej inicjatywy lub na wniosek nadaje w imieniu Sejmiku Województwa Śląskiego doraźna Komisja - „Kapituła Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego".

We wtorkowej sesji wzięli udział Kazimierz Karolczak i Henryk Mercik, Członkowie Zarządu Województwa, Janusz Steinhoff, przewodniczący rady Krajowej Izby Gospodarczej i Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Kristopher Sanchez dyrektor ds. handlu międzynarodowego w biurze gubernatora stanu Nevada ds. rozwoju gospodarczego, Goran Pauk żupan Żupanii Szybenicko-Knińskiej, Guenther Horzetzky sekretarz stanu w ministerstwie gospodarki, energii i przemysłu Nadrenii Północnej-Westfalii oraz Tadeusz Donocik prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, organizator katowickiego kongresu.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.

Filmy