Społeczeństwo jutra

Kompetencje zawodowe, aktywność obywatelska i innowacje społeczne były tematem warsztatów eksperckich w Cieszynie w ramach procesu partycypacji społecznej w województwie śląskim

„Nieprzypadkowo wybraliśmy Cieszyn jako miejsce debaty na temat aktywności społecznych i obywatelskich. Położenie miasta na granicy w sposób naturalny skłania do współpracy i otwarcia na różnorodności. W Cieszynie wydarzenia kulturalne czy organizacje pozarządowe skupiają ludzi z obydwu stron Olzy, jeszcze w latach osiemdziesiątych powstały tu pierwsze szkoły społeczne. Budowanie społeczności złożonej z wielu grup o odmiennym pochodzeniu, tradycjach, języku dzieje się tutaj od wieków. Właśnie stąd możemy czerpać wzór do naśladowania, myśląc o budowaniu społeczeństwa jutra” – powiedziała Aneta Moczkowska, sekretarz Województwa Śląskiego, otwierając spotkanie.

Na zaproszenie Marszałka Województwa w Zamku Cieszyn pojawili się przedstawiciele stowarzyszeń, fundacji, grup nieformalnych działających na rzecz budowanie społeczeństwa obywatelskiego, a także nauczyciele i dyrektorzy szkół publicznych, prywatnych i społecznych, przedstawiciele centrów aktywności i innowacji społecznych oraz samorządowcy.

Uczestnicy warsztatów zgodnie stwierdzili, że innowacje społeczne oraz aktywność obywatelska są niezbędnym elementem rozwoju społeczeństwa. Świadome swoich potrzeb i możliwości społeczeństwo obywatelskie potrafi wspierać inicjatywy, które są niezbędne dla jego rozwoju i umiejętnie komunikować własne racje. Jako kluczowe uczestnicy warsztatu uznali edukację, która leży u podstawy społecznego postępu, oraz umiejętność współpracy na styku nauki, organizacji pozarządowych i przedsiębiorczości. Przestrzegano jednak przed wszystkimi nowatorskimi pomysłami, które nie zawsze są innowacją i nie zawsze mogą przynieść oczekiwane rezultaty.

Spotkanie w Cieszynie jest jednym z pięciu, jakie odbywają się w całym województwie, poświęconym inicjatywie strategicznej „Kierunek Śląskie 3.0”. Ich celem jest poddanie pod dyskusję sformułowanych w dokumencie kierunków rozwoju regionu oraz ich uzupełnienie o nowe, oddolne projekty. Debaty zostały podzielone na dwa cykle: w pierwszym, w każdej z czterech części województwa, zorganizowano warsztaty na temat problemów oraz możliwości rozwoju danego subregionu, ze specjalistami z różnych dziedzin z tego właśnie obszaru. Wzięli w nich udział przedstawiciele świata biznesu, nauki, kultury czy działacze społeczni. Spotkania te zorganizowane zostały w Dąbrowie Górniczej, Rybniku, Częstochowie i Bielsku-Białej. Drugi, trwający właśnie cykl spotkań poświęcony jest konkretnym tematom, które zostały zawarte w dokumencie Kierunek Śląskie 3.0, tj. aktywności przedsiębiorczej i innowacjom na rzecz nowej gospodarki, rewitalizacji przestrzeni miejskich i obszarów poprzemysłowych, infrastrukturze transportowej, zielonej i nowej energetyce, kompetencjom zawodowym, aktywności obywatelskiej i innowacjom społecznym oraz kulturze. Na grudzień zaplanowano konferencję podsumowującą, podczas której zostaną zaprezentowane zebrane materiały.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.