Nowa Rada Parków dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego

Wskład gremium wchodzi 20 naukowcówi specjalistów związanych z ochroną przyrody

Podczas spotkania inauguracyjnego wicemarszałek Województwa Śląskiego Aleksandra Skowronek wręczyła akty powołania.

„Państwo są naukowcami, specjalistami, którzy dają gwarancję, że nasze parki będą zachowywały wartości kulturowe, krajobrazowe i przyrodnicze naszego regionu. Członkom nowo powołanej rady życzę satysfakcji z wykonywanej pracy” – powiedziała wicemarszałek Skowronek.

W skład rady wchodzi zespół 20 naukowców i specjalistów związanych z ochroną przyrody. Są to między innymi przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego, Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Śląskiego Ogrodu Botanicznego, Ligi Ochrony Przyrody, Państwowego Gospodarstwa Leśnego, instytucji regionalnych zajmujących się problematyką ochrony przyrody w województwie śląskim oraz reprezentanci gmin, których tereny w części składają się na obszary parków krajobrazowych.

Rada Parków to organ opiniodawczo-doradczy, którego podstawowe zadania określono w ustawie o ochronie przyrody. Należą do nich w szczególności: ocena stanu zasobów, tworów i składników przyrody, wartości kulturowych oraz ustalenia dotyczące programów ochrony środowiska.

Ważnym aspektem działań rady jest opiniowanie projektów planu ochrony parku, a także ocena realizacji ustaleń planu ochrony i innych zadań z zakresu ochrony przyrody oraz opiniowanie i ocena realizacji projektów i programów działalności zespołu parków krajobrazowych w zakresie ochrony przyrody, edukacji, turystyki i rekreacji.

Na Zespół Parków Krajobrazowych zarządzany przez Samorząd Województwa Śląskiego składa się osiem parków krajobrazowych: Beskidu Małego, Beskidu Śląskiego, Beskidu Żywieckiego, Załęczańskiego, Lasów nad Górną Liswartą, Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych Rud Wielkich, Orlich Gniazd oraz Stawki. Stanowią one ustaloną prawnie formę ochrony przyrody ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne, kulturowe oraz krajobrazowe. Głównym celem ich funkcjonowania jest zachowanie, popularyzacja i upowszechnienie tych wartości.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.

Załączniki
Skład Rady Parków 


tagi: