Absolutorium dla Zarządu Województwa

27 radnych za, 8 przeciw, 9 wstrzymało się od głosu
Sejmik Województwa Śląskiego przyjął sprawozdanie Zarządu z wykonania budżetu za rok 2003 i udzielił absolutorium Zarządowi Województwa. Budżet na 2003 rok uchwalono na poziomie 575,7 mln zł, natomiast wydatki przyjęto w wysokości 580,9 mln zł. Różnicę między wydatkami a przychodami postanowiono pokryć kredytem bankowym w wysokości 6 mln zł oraz spłatą pożyczek rat udzielonych w 2002 roku szpitalom w wysokości 1,3 mln. zł. W rozchodach zaplanowano spłatę II raty kredytu bankowego zaciągniętego w 2000 roku w wysokości 2 mln zł. W 2003 roku zrealizowano dochody budżetu w wysokości 631,2 mln zł, co stanowi 84% planu po zmianach. Wydatki budżetu wyniosły 625,6 mln zł, co stanowiło 82% wykonania planu. Największe wydatki dotyczyły komunikacji i transportu, oświaty, kultury i ochrony zdrowia. W trakcie roku budżetowego uchwalony na 2003 rok budżet ulegał zmianom. Nastąpiło to przede wszystkim w wyniku decyzji Ministra Finansów oraz przyznania dotacji z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Prezentując wykonanie budżetu Marszałek Województwa Śląskiego Michał Czarski podkreślił, że w 2003 roku plan dochodów własnych z subwencją ogólną wzrósł z 231 mln zł do 243 mln zł. Do sukcesów w realizacji budżetu Marszałek Czarski zaliczył m.in. rozpoczęcie realizacji Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego, na realizację którego Województwo uzyskało 103,9 mln zł, przygotowanie się do absorpcji funduszy strukturalnych UE, utrzymanie finansowania biletu ATP przy ograniczeniu dotacji dla KZK GOP do 8 mln zł. W 2003 roku zwiększono także majątek województwa poprzez nieodpłatne przejęcie gmachu przy ul. Dąbrowskiego w Katowicach o wartości początkowej 15,6 mln zł. Dla lepszego gospodarowania nieruchomościami należącymi do Województwa powołano „Śląski Zarząd Nieruchomości”. W ubiegłym roku wygospodarowano 3 mln zł jako tzw. wolne środki i przeznaczono je na nie oprocentowane pożyczki dla 9 zakładów opieki zdrowotnej. Do niepowodzeń w realizacji budżetu marszałek zaliczył m.in. nie opracowanie Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim, opóźnienia w powstaniu Śląskiej Organizacji Turystycznej oraz bezskuteczne starania o uregulowanie przez Ministerstwo Skarbu spraw WPKiW. Pozytywną opinię na temat wykonania budżetu wydała Regionalna Izba Obrachunkowa. Poprawność jego wykonania potwierdziło także badanie NIK. Podczas sesji Marszałek Województwa Śląskiego obszernie przedstawił informację dotyczącą przygotowania Województwa Śląskiego do wykorzystania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Radni podjęli także wiele uchwał, m.in. o zawarciu porozumienia o współpracy między Województwem Śląskim a Autonomicznym Regionem Asturii (Hiszpania) oraz podpisaniu listu intencyjnego pomiędzy Województwem Śląskim a Regionem Zachodniej Gotlandii (Królestwo Szwecji).
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu Województwa Śląskiego  XIX sesja Sejmiku Województwa Śląskiego  Marszałek Michał Czarski w czasie jednego z głosowań

Załączniki
Informacja o stanie przygotowań województwa do absorpcji funduszy strukturalnych