Apel radnych w sprawie sportu

Radni podjęli stanowisko w sprawie zmiany sposobu realizacji „Programu rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej”

W przyjętej uchwale Radni Sejmiku Województwa Śląskiego wyrazili sprzeciw wobec proponowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki zmian w zakresie realizowania Programu, które odbierają decyzyjność sejmikom wojewódzkim w zakresie wskazywania beneficjentów programu. Pismem z dnia 27 grudnia 2016 r. Ministerstwo Sportu i Turystyki poinformowało, że od 2017 roku nastąpi reorientacja instytucjonalna związana z dalszą realizacją Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej polegająca na pominięciu w strukturach samorządów wojewódzkich.

„Wprowadzona zmiana została dokonana nagle i bez jakiejkolwiek formy dialogu z samorządowcami województw, które przez 18 lat były partnerem ww. projektu – czytamy w stanowisku - Ministerstwo zawsze podkreślało wagę współpracy z urzędami marszałkowskimi, chwaląc ich merytoryczny wkład w rozwój ww. Programu oraz korzystało z ich wiedzy przy kompletowaniu krajowej bazy sportowej. Kwalifikowanie zadań inwestycyjnych na listę wojewódzkiego programu oparte było na analizie merytorycznej pod kątem potencjalnego zakresu oddziaływania obiektu sportowego, kryteriów efektywności kosztowych przedsięwzięcia, stanu nasycenia danym typem infrastruktury sportowej w danej części województwa, regionalnego potencjału danego sportu czy wysokości wydatków na rozwój sportu, jakie ponosił wnioskodawca. Odbywało się we współpracy z samorządami gminnymi i powiatowymi przy wnikliwym rozpoznaniu potrzeb i specyfiki regionu. W latach 1995-2016 dofinansowano z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej budowę 535 inwestycji w województwie śląskim, zacierając białe plamy na sportowej mapie naszego regionu.”

Samorządowcy zwrócili również uwagę, że skutkiem proponowanych zmian będzie przerwanie dobrze funkcjonującego od wielu lat mechanizmu. „Pomysł scentralizowania „Programu rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej” stoi w sprzeczności z ideą samorządności oraz podważa ogromne doświadczenie we współpracy samorządów wojewódzkich z samorządami gmin i powiatów. Biorąc powyższe pod uwagę, prosimy o zmianę podjętej decyzji i przywrócenie dotychczasowego sposobu realizacji Programu” - zaapelowali radni.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.