Śląskie Forum Innowacji 2017 – jakie wnioski?

Aktualne trendy w innowacjach oraz potencjalne nisze rozwojowe województwa śląskiego to główne zagadnienia poruszone podczas tegorocznej edycji Forum

Śląskie Forum Innowacji 2017 było doskonałą okazją, żeby podsumować i ocenić dotychczasowe działania w ramach polityki krajowej i regionalnej oraz wymienić doświadczenia wynikające ze współpracy nauki i biznesu w odniesieniu do obecnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej i ustaleń Komisji Europejskiej dotyczących przyszłości polityki spójności. Komisja Europejska kładzie szczególny nacisk na wspieranie przedsięwzięć innowacyjnych w branżach, które w regionach wykazują największy potencjał rozwojowy. W ramach Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego wybrane zostały trzy inteligentne specjalizacje: medycyna, energetyka oraz technologie teleinformatyczne, na które w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego zabezpieczono 550 mln euro, z czego blisko połowa przeznaczona jest na projekty w zakresie inteligentnych specjalizacji, a pozostała część na wsparcie działalności badawczo-rozwojowej i innowacji w przedsiębiorstwach.

Podczas konferencji omówione zostały wyzwania dotyczące rozwoju technologicznego w wybranych branżach, wskazano, jaki jest potencjał śląskich przedsiębiorców oraz kierunki działań podmiotów regionalnych służące budowaniu przewagi konkurencyjnej.

Zaprezentowano również regionalną inicjatywę – Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych (SO RIS), której celem jest, poprzez partnerską współpracę w regionie, monitorowanie obszarów specjalizacji, analiza trendów, a tym samym skuteczniejsze zarządzanie innowacjami w regionie.

Podsumowanie statystyk wyłoniło pozytywny obraz województwa śląskiego, które posiada drugi co do wielkości potencjał badawczo-rozwojowy w kraju, w którym powstaje ponad 12 proc. polskiego PKB, i w którym codziennie rejestrowanych jest ponad 100 firm.

Wnioski z konferencji będą ważnym wkładem w dyskusję na temat przyszłości polityki regionalnej, próbą analizy mocnych stron województwa śląskiego i poszukiwaniem przewag konkurencyjnych w branżach, które w regionie wykazują największe możliwości rozwojowe i które mogą stać się potencjalnymi nowymi inteligentnymi specjalizacjami

. Wnioski z konferencji oraz prezentacje dostępne są na regionalnym portalu poświęconym innowacjom: ris.slaskie.pl

Odbywająca się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach konferencja współfinansowana była ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.