Edukacja w służbie transformacji energetycznej

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
Po raz czwarty w tym roku obradował Zespół Regionalny, powołany przez Zarząd województwa w związku z obecnością regionu w europejskiej Inicjatywie pn. Regiony Górnicze w Transformacji. W obradach uczestniczył marszałek województwa Jakub Chełstowski

Jednym z głównych punktów posiedzenia było uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy na rzecz realizacji projektu „Better Energy for Cities”. Sygnatariuszami porozumienia, ze strony Województwa Śląskiego są marszałek województwa - Jakub Chełstowski oraz wicemarszałek Wojciech Kałuża natomiast ze strony InnoEnergy Central Europe, pełnomocnik - Jakub Miler. InnoEnergy Central Europe to spółka realizująca zadania pod agendą Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT), niezależnego podmiotu Unii Europejskiej (EIT InnoEnergy).

Zespół jest ciałem pomocniczym dla zarządu województwa, którego głównym zadaniem jest identyfikacja regionalnych projektów godnych do zarekomendowania na forum całej platformy regionów europejskich z zamiarem włączenia ich do planu działań transformacyjnych.

„Jednym z zadań Zespołu jest budowanie współpracy międzyregionalnej w ramach platformy, co w perspektywie ma pomóc w kreowaniu nowych możliwości rozwojowych m.in. w kierunku transformacji systemu energetycznego, eko-innowacji i dbałości o czyste powietrze i środowisko. Chcemy aktywizować samorządy dotknięte kwestią transformacji górniczej do większej synergii we współpracy pomiędzy podmiotami. Przed nami wiele ciekawych działa. Wierze w to, że jesteśmy we właściwym środowisku współpracy”, zaznaczył marszałek Jakub Chełstowski podczas powitania członków Zespołu Regionalnego.

Projekt, który będzie realizowany wspólnie z województwem ma charakter edukacyjno-informacyjny i polega na wykorzystaniu metodologii postępowania mającej na celu osiągnięcie odpowiedniego stopnia dojrzałości i świadomości obywateli, co ma pozwoli sprawnie i samodzielnie przewodzić transformacji energetycznej w najbliższym otoczeniu każdego z nas. Przedsięwzięcie obejmuje szereg akcji i działań promocyjnych i edukacyjnych, mających na celu ukazanie Śląska jako lidera i regionu godnego do naśladowania, który potrafi w sposób skuteczny zaangażować mieszkańców w proces projektowania i realizacji transformacji energetycznej.

Inicjatywa już wcześniej uzyskała pozytywną opinię członków Zespołu Regionalnego i została wpisana do Planu Działań Transformacji Regionu, a następnie uzyskała pełną aprobatę wysokich przedstawicieli Komisji Europejskiej, obecnych na spotkaniu bilateralnym z Komisją Europejską.

Ważnym punktem dzisiejszego spotkania było także oficjalne włączenie do prac Zespołu kolejnych jego członków. Marszalek Jakub Chełstowski wręczył powołania przedstawicielom.

Na zakończenie posiedzenia przedstawiono aktualne informacje dotyczące zaangażowania i prac województwa w ramach Inicjatywy. To m.in. sprawa objęcia Województwa nową edycją doradztwa Banku Światowego w ramach inicjatywy Catching-up regions w zakresie transformacji, a także fakt wyboru śląskiego do wsparcia eksperckiego ze strony Sekretariatu Platformy w zakresie identyfikacji, projektowania i rozwijania projektów priorytetowych.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS