I Posiedzenie Rady Wykonawczej Programu dla Śląska

 Zdjęcie Zdjęcie
28 czerwca w Warszawie odbyło się I posiedzenie Rady Wykonawczej w ramach Programu dla Śląska. Nowo powołana Rada zastąpi dotychczas funkcjonujący Podkomitet ds. Programu i będzie organem pomocniczym Rady Ministrów.

 „Powołanie Rady jest wyraźnym sygnałem, że podnosi się ranga Programu dla Śląska - jednego z priorytetowych działań Rządu. Skutkiem wymiernym i praktycznym powołania takiego organu jest poprawa koordynacji działań międzyinstytucjonalnych związanych z realizacją Programu. Dla nas jako Zarządu Województwa to kolejny wyraźny sygnał że rząd z należytą powagą i atencją traktuje sprawy Śląska a tematy jakie są podejmowane realnie dotyczą mieszkańców województwa” – powiedział marszałek Jakub Chełstowski.

W skład Rady wchodzą Minister Inwestycji i Rozwoju, Sekretarz lub Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Ministrowie odpowiadający za wdrażanie przedsięwzięć zawartych w Programie dla Śląska, Wojewoda Śląski, a także Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Do udziału w pracach Rady na prawach członka zaproszeni są również Marszałek Województwa Śląskiego, przedstawiciel Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, przedstawiciel Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach (dwóch reprezentantów - po jednym strony związkowej oraz pracodawców), przedstawiciele Polskiego Funduszu Rozwoju, przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz przedstawiciele Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Na pierwsze posiedzenie Rady Wykonawczej zaplanowano m.in. omówienie stanu realizacji projektów w ramach Program dla Śląska. Jednym z istotnych działań w tym obszarze jest wdrażanie wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – działanie 1.7. Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego. W ramach programu ponad 240 mln euro zostało dedykowane dla województwa śląskiego. Właśnie zakończyły się aż trzy konkursy w ramach tego działania: konkurs z alokacją 100 mln zł w ramach poddziałania 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim, konkurs z alokacją 100 mln zł w ramach poddziałania 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu oraz konkurs na 70 mln zł w ramach poddziałania 1.7.3 Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w województwie śląskim. Rozstrzygnięcie konkursów jest planowane na grudzień 2019 r. Marszałek Województwa Śląskiego mając na uwadze wagę działań dla Śląska wszedł w ścisłą współpracę z Ministrem Inwestycji i Rozwoju celem zaktywizowania beneficjentów do ubiegania o środki dla Śląska z POIŚ.

W ramach wspólnych działań ze stroną rządową Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii uruchomiły wsparcie na rzecz walki z niską emisją dla wybranych gmin z obszaru województwa śląskiego. Wsparcie będzie przeznaczone na rzecz ubogich energetycznie gospodarstw domowych. Współpraca będzie realizowana w oparciu o porozumienie Zarządu Województwa Śląskiego z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie