Prąd wyznacza trendy

 Plik Plik

Pierwsze posiedzenie rady ds. elektromobilności – gremium opiniodawczo-doradczego dla Zarządu Województwa Śląskiego

Idea elektromobilności niesie za sobą wiele zalet: rozwój infrastruktury i sieci przesyłowych dostosowanych do obsługi samochodów elektrycznych; szansę na rozwój inteligentnych systemów transportowych; zerową emisję związków toksycznych i CO2 w trakcie eksploatacji pojazdów; poprawę bezpieczeństwa energetycznego kraju z uwagi na ograniczenie importu paliw; poprawę jakości powietrza w aglomeracjach i przy drogach o dużym natężeniu ruchu; zmniejszenie hałasu generowanego przez ruch drogowy.

„Pierwszy raz ideę powołania zespołu koordynującego wszelkie poczynania dotyczące elektromobilności w województwie śląskim podniósł Kazimierz Karolczak, jeszcze jak piastował funkcję wicemarszałka. Potem były liczne spotkania i konsultacje przedstawicieli samorządu, nauki i biznesu. Tak wstępnie ukonstytuowała się rada, co potwierdziła stosowna uchwała Zarządu województwa powołująca owo gremium do życia” – tłumaczył tuż przed wręczeniem nominacji członkom rady ds. elektomobilności wicemarszałek Michał Gramatyka.

Do zakresu działania Rady należeć będzie: przygotowywanie dla administracji samorządowej rekomendacji związanych z promocją i wprowadzaniem w życie idei elektromobilności (elektromobilnych rozwiązań) na terenie województwa śląskiego, proponowanie rozwiązań dotyczących koordynacji działań organów administracji samorządowej w zakresie promocji i wprowadzania idei elektromobilności (elektromobilnych rozwiązań) na terenie województwa śląskiego; inspirowanie przedsięwzięć promujących elektromobilność na terenie województwa śląskiego; składanie wniosków Zarządowi Województwa Śląskiego i wydawanie opinii w sprawach dotyczących elektromobilności w województwie śląskim; analizowanie i wykorzystywanie doświadczeń oraz upowszechnianie dobrych praktyk w obszarze elektromobilności innych regionów i państw; utrwalanie dobrych przykładów poprzez implementację elektromobilnych rozwiązań w instytucjach administracji samorządowej oraz tworzenie warunków dla lepszej komunikacji i dialogu między administracją publiczną, biznesem, sferą naukową oraz organizacjami pozarządowymi w sprawach dotyczących elektromobilności.

Rozwój elektromobilności to element polityki Unii Europejskiej do roku 2050. Zakłada się, że pojazdy o konwencjonalnym napędzie wręcz znikną z ulic miast europejskich, a w odniesieniu do transportu publicznego jest oczekiwanie i naturalny wymóg, żeby stało się to jeszcze szybciej. W Polsce ramy dla rozwoju elektromobilności wyznacza „Plan Rozwoju elektromobilności w Polsce” Ministerstwa Energii.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik

Dołączono materiał audio

Załączniki
Skład Rady [PDF 104,5kB]