Radzionków i Bytom działają z OSI

 fot. UM Bytom fot. UM Bytom
Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekt Miasta Radzionków, który aplikował o wsparcie na rewitalizację obszarów zdegradowanych w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji (OSI)

W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na największe wyzwania rozwojowe województwa przeznaczono instrument OSI, obejmujący procesy rewitalizacji i poprawę dostępu do usług społecznych. W województwie śląskim tym instrumentem w sposób szczególny został objęty obszar Bytomia oraz Radzionkowa.

„Wyludnienie, bezrobocie, czy dekapitalizacja budynków w centrach miast dotyczy wielu gmin w regionie, jednak sytuacja Bytomia jest wyjątkowo trudna. W ramach OSI uwzględniono również Radzionków, funkcjonalnie powiązany z Bytomiem, będący niegdyś jego dzielnicą. Środki, które otrzymały te gminy mogą istotnie pomóc w rozwiązaniu problemów społecznych, gospodarczych i infrastrukturalnych i bardzo na to liczymy” – mówi Wojciech Saługa, Marszałek Województwa Śląskiego.

Działania w ramach instrumentu OSI skupiają się na rozwoju mieszkalnictwa (socjalnego, wspomaganego i chronionego) i infrastruktury usług społecznych, aktywnej integracji społecznej dotyczącej zwłaszcza osób, rodzin oraz grup wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem, rewitalizacji budynków oraz obszarów zdegradowanych, a także na rozwoju usług społecznych oraz zdrowotnych.

Na projekt „Rewitalizacja osiedla robotniczego w Radzionkowie przy ul. Kużaja – w zakresie przebudowy budynków mieszkalnych wraz z udrożnieniem infrastruktury komunikacyjno-społecznej” miasto uzyska 11,7 mln zł dofinansowania. W ramach projektu zostanie przeprowadzona rewitalizacja budynków mieszkalnych wraz z przylegającą do nich przestrzenią publiczną. Prowadzone działania będą obejmować m.in. modernizację części wspólnych wielorodzinnych budynków, naprawę elewacji, remont dachów, jak również budowę ścieżek pieszych i rowerowych oraz budowę infrastruktury komunikacyjno-społecznej, do których zalicza się boiska, siłownie, place zabaw i inne. Jednocześnie realizacja projektu ma na celu dostosowanie tego obszaru do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Nie jest to pierwszy projekt wybrany do dofinansowania w ramach OSI. Do tej pory w prowadzonych naborach wybrano 16 projektów spośród 37 zidentyfikowanych w ramach OSI Bytom i Radzionków. Dotyczą one obszarów: dziedzictwa kulturowego, rozwoju mieszkalnictwa, ochrony środowiska i efektywności energetycznej. Mowa tu o termomodernizacji budynków Wydziału Zdrowia Publicznego oraz siedziby Prokuratury Rejonowej w Bytomiu w ramach działań związanych z efektywnością energetyczną, na które przeznaczono ponad 3 mln zł dofinansowania. Projektów z zakresu dziedzictwa kulturowego jest aż sześć; pięć z nich dotyczy renowacji kościołów na terenie Bytomia, szósty zaś skupia się na zespole pałacowym Thiele-Wincklerów. Powyższe projekty uzyskały prawie 17 mln zł dofinansowania.

W ramach OSI realizowany jest również projekt dotyczący ochrony środowiska na terenie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Żabie Doły (wartość dofinansowania to prawie 2 mln zł), jak również trzy projekty z zakresu rewitalizacji obszarów zdegradowanych (wartość dofinansowania to 25,3 mln zł). Warto również zwrócić uwagę na projekt, którego celem jest wzmocnienie potencjału edukacyjnego w postaci stworzenia dodatkowych miejsc w przedszkolach w Bytomiu. Na jego realizację przeznaczono prawie 0,5 mln zł dofinansowania. W ramach środków na OSI realizowane są także projekty z zakresu regionalnego rynku pracy oraz rozwoju mieszkalnictwa. Trwa ocena projektów dotyczących włączenia społecznego, wzmocnienia potencjału przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników, a także wzmacniania potencjału edukacyjnego. Na 30 maja zaplanowano rozpoczęcie dwóch kolejnych naborów dotyczących OSI Bytom i Radzionków.

Linki do stron zewnętrznych
Szczegóły tych konkursów są zamieszczone na stronie internetowej rpo.slaskie.pl